Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 27 trong 489.902 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN43:2012/BGTVT/SĐ01:2024 Ngày ban hành: 05/04/2024 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN35:2024/BGTVT Ngày ban hành: 31/03/2024 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN115:2024/BGTVT Ngày ban hành: 31/03/2024 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN114:2023/BGTVT Ngày ban hành: 31/12/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN07:2023/BXD Ngày ban hành: 29/12/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN113:2023/BGTVT Ngày ban hành: 29/12/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-18:2023/BCT Ngày ban hành: 21/12/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-20:2023/BCT Ngày ban hành: 21/12/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN111:2023/BTTTT Ngày ban hành: 24/11/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN110:2023/BTTTT Ngày ban hành: 24/11/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN20:2023/BCT Ngày ban hành: 15/11/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN75:2023/BTNMT Ngày ban hành: 31/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2023/BCA Ngày ban hành: 30/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2023/BCA Ngày ban hành: 30/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2022/BXD/SD1:2023 Ngày ban hành: 16/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2022/BXD/SĐ1:2023 Ngày ban hành: 16/10/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN74:2023/BTNMT Ngày ban hành: 29/09/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra