Hệ thống pháp luật

Quy chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 468.509 văn bản

Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN73:2023/BTNMT Ngày ban hành: 31/07/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN16:2023/BXD Ngày ban hành: 30/06/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN72:2023/BTNMT Ngày ban hành: 27/06/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN24:2023/BKHCN Ngày ban hành: 25/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN23:2023/BKHCN Ngày ban hành: 25/05/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN111:2023/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN112:2023/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN110:2023/BGTVT Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN08:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN05:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN10:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN09:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2023/BTNMT Ngày ban hành: 13/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: TCVN13781:2023 Ngày ban hành: 01/01/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01-195:2022/BNNPTNT Ngày ban hành: 30/12/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN19:2022/BCT Ngày ban hành: 30/12/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN47:2022/BTNMT Ngày ban hành: 20/12/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN01:2022/BKHCN Ngày ban hành: 15/12/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN06:2022/BXD Ngày ban hành: 30/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN03:2022/BXD Ngày ban hành: 30/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN132:2022/BTTTT Ngày ban hành: 30/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN131:2022/BTTTT Ngày ban hành: 29/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN34:2022/BTTTT Ngày ban hành: 29/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN36:2022/BTTTT Ngày ban hành: 29/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN18:2022/BTTTT Ngày ban hành: 29/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quy chuẩn   Số hiệu: QCVN12-5:2022/BCT Ngày ban hành: 31/10/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra