Hệ thống pháp luật

Danh sách Án lệ đã công bố

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 52 án lệ.
 • Số án lệ: 52/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 51/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 50/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 49/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hành chính
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 48/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 47/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 46/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 45/2021/AL
 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 44/2021/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 25/11/2021
 • Công bố: 31/12/2021
 • Áp dụng: 31/12/2021
 • Số án lệ: 43/2021/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 24/02/2021
 • Công bố: 12/03/2021
 • Áp dụng: 15/04/2021
 • Số án lệ: 42/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 24/02/2021
 • Công bố: 03/12/2021
 • Áp dụng: 15/04/2021
 • Số án lệ: 41/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 23/02/2021
 • Công bố: 12/03/2021
 • Áp dụng: 15/04/2021
 • Số án lệ: 40/2021/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 23/02/2021
 • Công bố: 12/03/2021
 • Áp dụng: 15/04/2021
 • Số án lệ: 39/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 13/08/2020
 • Công bố: 02/10/2020
 • Áp dụng: 15/11/2020
 • Số án lệ: 38/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 13/08/2020
 • Công bố: 02/10/2020
 • Áp dụng: 15/11/2020
 • Số án lệ: 37/2020/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 02/05/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 36/2020/AL
 • Lĩnh vực: Kinh doanh
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 02/05/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 35/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 05/02/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 34/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 05/02/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 • Số án lệ: 33/2020/AL
 • Lĩnh vực: Dân sự
 • Trạng thái: Có hiệu lực
 • Thông qua: 05/02/2020
 • Công bố: 25/02/2020
 • Áp dụng: 15/04/2020
 
Đang xem kết quả 1 đến 20 trong 52 án lệ.