Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 492.260 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 04/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2011/QH12 Ngày ban hành: 29/03/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2011/QH12 Ngày ban hành: 29/03/2011 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/11/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/11/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2010/QH12 Ngày ban hành: 15/11/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2010/QH12 Ngày ban hành: 15/11/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 55/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2010/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2010/QH12 Ngày ban hành: 16/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2010/QH12 Ngày ban hành: 16/06/2010 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 45/2009/QH12 Ngày ban hành: 25/11/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 41/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 42/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 39/2009/QH12 Ngày ban hành: 23/11/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2009/QH12 Ngày ban hành: 19/06/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 33/2009/QH12 Ngày ban hành: 18/06/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2009/QH12 Ngày ban hành: 18/06/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2009/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 30/2009/QH12 Ngày ban hành: 17/06/2009 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2008/QH12 Ngày ban hành: 14/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2008/QH12 Ngày ban hành: 14/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2008/QH12 Ngày ban hành: 14/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra