Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 241 đến 253 trong 492.260 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 28/2004/QH11 Ngày ban hành: 03/12/2004 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 23/2004/QH11 Ngày ban hành: 15/06/2004 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2003/QH11 Ngày ban hành: 17/06/2003 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: Khongso Ngày ban hành: 12/12/2002 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2001/QH10 Ngày ban hành: 29/06/2001 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 28/2001/QH10 Ngày ban hành: 29/06/2001 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 16/1999/QH10 Ngày ban hành: 21/12/1999 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 23-L/CTN Ngày ban hành: 10/07/1993 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 21-LCT/HĐNN8 Ngày ban hành: 30/06/1989 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 102-SL/L-004 Ngày ban hành: 20/05/1957 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 101-SL/L.003 Ngày ban hành: 20/05/1957 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra