Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 492.260 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 77/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 76/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 78/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 75/2015/QH13 Ngày ban hành: 09/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 74/2014/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2014/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2014/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2014/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2014/QH13 Ngày ban hành: 24/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 63/2014/QH13 Ngày ban hành: 24/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 61/2014/QH13 Ngày ban hành: 21/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 56/2014/QH13 Ngày ban hành: 24/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 54/2014/QH13 Ngày ban hành: 23/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 53/2014/QH13 Ngày ban hành: 20/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2014/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 52/2014/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2014/QH13 Ngày ban hành: 18/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 48/2014/QH13 Ngày ban hành: 17/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 47/2014/QH13 Ngày ban hành: 16/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 46/2014/QH13 Ngày ban hành: 13/06/2014 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 45/2013/QH13 Ngày ban hành: 29/11/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 44/2013/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2013 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra