Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 489.901 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 22/2023/QH15 Ngày ban hành: 23/06/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 21/2023/QH15 Ngày ban hành: 22/06/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2023/QH15 Ngày ban hành: 09/01/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2022/QH15 Ngày ban hành: 15/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 12/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 10/2022/QH15 Ngày ban hành: 10/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2022/QH15 Ngày ban hành: 09/11/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 07/2022/QH15 Ngày ban hành: 16/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2022/QH15 Ngày ban hành: 16/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2022/QH15 Ngày ban hành: 15/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2022/QH15 Ngày ban hành: 15/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2022/QH15 Ngày ban hành: 14/06/2022 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 01/2021/QH15 Ngày ban hành: 12/11/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2021/QH15 Ngày ban hành: 12/11/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 73/2021/QH14 Ngày ban hành: 30/03/2021 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 71/2020/QH14 Ngày ban hành: 16/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ngày ban hành: 13/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2020/QH14 Ngày ban hành: 11/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2020/QH14 Ngày ban hành: 19/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 63/2020/QH14 Ngày ban hành: 18/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2020/QH14 Ngày ban hành: 18/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2020/QH14 Ngày ban hành: 17/06/2020 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra