Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Loại: Luật   Số hiệu: 32/2024/QH15 Ban hành: 18/01/2024 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 31/2024/QH15 Ban hành: 18/01/2024 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 29/2023/QH15 Ban hành: 28/11/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 26/2023/QH15 Ban hành: 27/11/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 27/2023/QH15 Ban hành: 27/11/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 25/2023/QH15 Ban hành: 24/11/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2023/QH15 Ban hành: 24/11/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 22/2023/QH15 Ban hành: 23/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 21/2023/QH15 Ban hành: 22/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2023/QH15 Ban hành: 22/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 17/2023/QH15 Ban hành: 20/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2023/QH15 Ban hành: 20/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2023/QH15 Ban hành: 20/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 16/2023/QH15 Ban hành: 19/06/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2023/QH15 Ban hành: 09/01/2023 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2022/QH15 Ban hành: 15/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 12/2022/QH15 Ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2022/QH15 Ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2022/QH15 Ban hành: 14/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 10/2022/QH15 Ban hành: 10/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 09/2022/QH15 Ban hành: 09/11/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2022/QH15 Ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 07/2022/QH15 Ban hành: 16/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2022/QH15 Ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2022/QH15 Ban hành: 15/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2022/QH15 Ban hành: 14/06/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 02/2021/QH15 Ban hành: 12/11/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 73/2021/QH14 Ban hành: 30/03/2021 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 72/2020/QH14 Ban hành: 17/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 69/2020/QH14 Ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2020/QH14 Ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 70/2020/QH14 Ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2020/QH14 Ban hành: 13/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2020/QH14 Ban hành: 11/11/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2020/QH14 Ban hành: 19/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 63/2020/QH14 Ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2020/QH14 Ban hành: 18/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 59/2020/QH14 Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 62/2020/QH14 Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 60/2020/QH14 Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 61/2020/QH14 Ban hành: 17/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 57/2020/QH14 Ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 58/2020/QH14 Ban hành: 16/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 56/2020/QH14 Ban hành: 10/06/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 53/2019/QH14 Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 55/2019/QH14 Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: Kiểm tra