Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 211 đến 241 trong 492.260 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 23/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 20/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 21/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 24/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 22/2008/QH12 Ngày ban hành: 13/11/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 11/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 19/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 15/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 18/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 13/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 14/2008/QH12 Ngày ban hành: 03/06/2008 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 03/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 06/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 08/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 04/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 05/2007/QH12 Ngày ban hành: 21/11/2007 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 75/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 77/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 79/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 73/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 68/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 67/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 65/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 64/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 66/2006/QH11 Ngày ban hành: 29/06/2006 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 50/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 51/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 49/2005/QH11 Ngày ban hành: 29/11/2005 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 36/2005/QH11 Ngày ban hành: 14/06/2005 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 32/2004/QH11 Ngày ban hành: 03/12/2004 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra