Hệ thống pháp luật

Luật và Bộ luật đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 91 đến 121 trong 492.260 văn bản

Loại: Luật   Số hiệu: 108/2016/QH13 Ngày ban hành: 09/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 104/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 105/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 106/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 107/2016/QH13 Ngày ban hành: 06/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 103/2016/QH13 Ngày ban hành: 05/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 102/2016/QH13 Ngày ban hành: 05/04/2016 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 101/2015/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 100/2015/QH13 Ngày ban hành: 27/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 99/2015/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 98/2015/QH13 Ngày ban hành: 26/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 97/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 96/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 95/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 94/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 93/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 92/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 91/2015/QH13 Ngày ban hành: 24/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 90/2015/QH13 Ngày ban hành: 23/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 89/2015/QH13 Ngày ban hành: 23/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 88/2015/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 87/2015/QH13 Ngày ban hành: 20/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 86/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 85/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 82/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 84/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 83/2015/QH13 Ngày ban hành: 25/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 81/2015/QH13 Ngày ban hành: 24/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 80/2015/QH13 Ngày ban hành: 22/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Luật   Số hiệu: 79/2015/QH13 Ngày ban hành: 19/06/2015 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra