Văn bản pháp luật

Đang xem kết quả 61 đến 80 trong 415.768 văn bản.

Quyết định 2183/QĐ-BYT năm 2022 về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/08/2022, Quyết định 2183/QĐ-BYT năm 2022 về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2183/QĐ-BYT Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2980/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày 05/08/2022, Quyết định 2980/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2980/QĐ-BNN-KTHT Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2171/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/08/2022, Quyết định 2171/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2171/QĐ-BYT Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2170/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu "Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 05/08/2022, Quyết định 2170/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu "Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2170/QĐ-BYT Ngày ban hành: 05/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Ngày 04/08/2022, Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1727/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Thủy sản, Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
Ngày 04/08/2022, Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Thủy sản, Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2433/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2512/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày 04/08/2022, Kế hoạch 2512/KH-UBND năm 2022 thực hiện Đề án "Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2512/KH-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 43/2022/QĐ-UBND về quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 04/08/2022, Quyết định 43/2022/QĐ-UBND về quy định mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 43/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 3402/KH-UBND năm 2022 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ngày 04/08/2022, Kế hoạch 3402/KH-UBND năm 2022 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 3402/KH-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 4902/VPCP-KGVX năm 2022 về báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 04/08/2022, Công văn 4902/VPCP-KGVX năm 2022 về báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4902/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
Ngày 04/08/2022, Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2089/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2090/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương
Ngày 04/08/2022, Quyết định 2090/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2090/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 04/08/2022, Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Chỉ thị   Số hiệu: 15/CT-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 2888/BVHTTDL-DSVH về tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 04/08/2022, Công văn 2888/BVHTTDL-DSVH về tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2888/BVHTTDL-DSVH Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2022 về "Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025"
Ngày 04/08/2022, Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2022 về "Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới và Một số chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025" được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 479/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2022 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
Ngày 04/08/2022, Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2022 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 480/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 2831/TCT-TTKT năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 04/08/2022, Công văn 2831/TCT-TTKT năm 2022 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2831/TCT-TTKT Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 2903/BVHTTDL-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày 04/08/2022, Công văn 2903/BVHTTDL-KHTC năm 2022 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2903/BVHTTDL-KHTC Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Công văn 3698/BNV-CCVC năm 2022 hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 04/08/2022, Công văn 3698/BNV-CCVC năm 2022 hướng dẫn nghiệp vụ do Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3698/BNV-CCVC Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ
Ngày 04/08/2022, Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2391/QĐ-UBND Ngày ban hành: 04/08/2022 Hiệu lực: