Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 151 đến 180 trong 15.369 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6260:2020 về Xi măng poóc lăng hỗn hợp
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6260:2020 về Xi măng poóc lăng hỗn hợp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6260:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8643:2020 về Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8643:2020 về Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8643:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8412:2020 về Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8412:2020 về Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8412:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8367:2020 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8367:2020 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8367:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13107:2020 (ISO/TS 30414:2018) về Quản lý nguồn nhân lực - Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13107:2020 (ISO/TS 30414:2018) về Quản lý nguồn nhân lực - Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13107:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13106:2020 (ISO/TR 30406:2017) về Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý việc làm bền vững cho tổ chức
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13106:2020 (ISO/TR 30406:2017) về Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý việc làm bền vững cho tổ chức được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13106:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13073:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13073:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13073:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12996:2020 (CXS 303-2011) về Cà chua thân gỗ quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12996:2020 (CXS 303-2011) về Cà chua thân gỗ quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12996:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12995:2020 (CXS 318-2014) về Đậu bắp quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12995:2020 (CXS 318-2014) về Đậu bắp quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12995:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12994:2020 (ASEAN STAN 33:2013) về Đậu đũa quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12994:2020 (ASEAN STAN 33:2013) về Đậu đũa quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12994:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12993:2020 (ASEAN STAN 53:2017) về Đậu cove quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12993:2020 (ASEAN STAN 53:2017) về Đậu cove quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12993:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12992:2020 (ASEAN STAN 51:2016) về Mướp quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12992:2020 (ASEAN STAN 51:2016) về Mướp quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12992:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12991:2020 (ASEAN STAN 50:2016) về Xà lách cuộn
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12991:2020 (ASEAN STAN 50:2016) về Xà lách cuộn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12991:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12990:2020 (ASEAN STAN 45:2015) về Cải bó xôi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12990:2020 (ASEAN STAN 45:2015) về Cải bó xôi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12990:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12989:2020 (ASEAN STAN 43:2015) về Cải bẹ xanh
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12989:2020 (ASEAN STAN 43:2015) về Cải bẹ xanh được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12989:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12975:2020 (ISO 22715:2006) về Mỹ phẩm - Bao gói và ghi nhãn
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12975:2020 (ISO 22715:2006) về Mỹ phẩm - Bao gói và ghi nhãn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12975:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12972-2:2020 (ISO 16128-2:2017) về Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với các thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 2: Các tiêu chí đối với các thành phần và sản phẩm
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12972-2:2020 (ISO 16128-2:2017) về Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với các thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 2: Các tiêu chí đối với các thành phần và sản phẩm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12972-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12972-1:2020 (ISO 16128-1:2016) về Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 1: Định nghĩa đối với thành phần
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12972-1:2020 (ISO 16128-1:2016) về Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 1: Định nghĩa đối với thành phần được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12972-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12971:2020 (ISO 15819:2014) về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12971:2020 (ISO 15819:2014) về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12971:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6102:2020 (ISO 7202:2018) về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6102:2020 (ISO 7202:2018) về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy - Bột được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6102:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13249:2020 (ISO 13943:2017) về An toàn cháy - Từ vựng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13249:2020 (ISO 13943:2017) về An toàn cháy - Từ vựng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13249:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12985:2020 (ISO 10976:2015) về Chất lỏng Hydrocacbon nhẹ làm lạnh - Đo lường hàng hóa trên tàu chở LNG
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12985:2020 (ISO 10976:2015) về Chất lỏng Hydrocacbon nhẹ làm lạnh - Đo lường hàng hóa trên tàu chở LNG được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12985:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12984:2020 về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12984:2020 về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với LNG thương mại được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12984:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12983:2020 về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12983:2020 về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Bồn vận chuyển LNG trên phương tiện giao thông đường bộ - Yêu cầu chung về thiết kế, chế tạo, kiểm tra và thử nghiệm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12983:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12974:2020 (ISO 21150:2015) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện E.coli
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12974:2020 (ISO 21150:2015) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện E.coli được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12974:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12976:2020 (ISO 22716:2007) về Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt (GMP) - Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12976:2020 (ISO 22716:2007) về Mỹ phẩm - Thực hành sản xuất tốt (GMP) - Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12976:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12973:2020 (ISO/TR 19838:2016) về Vi sinh vật - Mỹ phẩm - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật mỹ phẩm
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12973:2020 (ISO/TR 19838:2016) về Vi sinh vật - Mỹ phẩm - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật mỹ phẩm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12973:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12892-3:2020 (ISO/IEC 11172-3:1993/Cor.1:1996) về Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh hình ảnh động và âm thanh kết hợp cho phương tiện lưu trữ số lên tới 1,5 MBIT/s - Phần 3: Âm thanh
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12892-3:2020 (ISO/IEC 11172-3:1993/Cor.1:1996) về Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh hình ảnh động và âm thanh kết hợp cho phương tiện lưu trữ số lên tới 1,5 MBIT/s - Phần 3: Âm thanh được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12892-3:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12891-2:2020 (ISO/IEC 13818-2:2013) về Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh chuyển động và thông tin âm thanh kết hợp - Phẩn 2: Video
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12891-2:2020 (ISO/IEC 13818-2:2013) về Công nghệ thông tin - Mã hóa ảnh chuyển động và thông tin âm thanh kết hợp - Phẩn 2: Video được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12891-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-24:2020 (ISO 5667-24:2016) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 24: Hướng dẫn đánh giá chất lượng lấy mẫu nước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-24:2020 (ISO 5667-24:2016) về Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 24: Hướng dẫn đánh giá chất lượng lấy mẫu nước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6663-24:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: Kiểm tra