Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 06 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 60/TTr-STP ngày 29/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp như sau:

1. Công bố 13 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại và bãi bỏ 13 danh mục thủ tục hành chính tại mục XV phần A Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

(Có Phụ lục I kèm theo)

2. Phê duyệt 13 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại và bãi bỏ 13 quy trình tại mục XV phần A Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

(Có Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tr.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

(đồng)

Căn cứ pháp lý

1

Đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại

04 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

3

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại

7,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính; Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

4

Cấp lại Thẻ Thừa phát lại

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

5

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

30 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

1.000.000 đồng

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

6

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

7,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

7

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

2,5 ngày làm việc đối với thay đổi Trưởng Văn phòng; 5,5 ngày làm việc đối với thay đổi khác

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

8

Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

23 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

9

Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

10

Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

23 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp ở Trung tâm phục vụ hành chính công

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

11

Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp ở Trung tâm phục vụ hành chính công

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

12

Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

23 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp ở Trung tâm phục vụ hành chính công

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

13

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

5,5 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp ở Trung tâm phục vụ hành chính công

Nộp trực tiếp; qua dịch vụ bưu chính;

Dịch vụ công trực tuyến

Không

- Nghị định số 08/2020/NĐ- CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

- Thông tư số 05/2020/TT- BTP ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

- Thông tư số 03/2024/TT- BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 05/06/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại

Thời gian đang thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề thừa phát lại

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Văn bản thông báo về đăng ký tập sự

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản thông báo về đăng ký tập sự

0,5

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại

Thời gian đang thực hiện: 04 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nhị thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

thuộc Sở Tư pháp

 

 

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

01

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

0,5

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,5

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Văn bản thông báo về việc thay đổi nơi tập sự

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn bản thông báo về việc thay đổi nơi tập sự

0,5

Tổng thời gian thực hiện

04 ngày

3. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại

Thời gian đang thực hiện: 7,5 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Thừa phát lại

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

3.5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Người đăng ký hành nghề được ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại địa phương và Thẻ thừa phát lại được cấp

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Người đăng ký hành nghề được ghi tên vào Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại địa phương và Thẻ thừa phát lại được cấp

0,5

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

4. Cấp lại thẻ Thừa phát lại

Thời gian đang thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Thẻ thừa phát lại được cấp

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thẻ thừa phát lại được cấp

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

5. Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 30 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng thừa phát lại

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

01

Chuyên viên được phân công thụ lý

Các văn bản đầu ra

06

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

03

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

02

B4

Hồ sơ chờ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thuộc UBND tỉnh xử lý

 

16

B6

Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

30 ngày

6. Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 7,5 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt đọng Văn phòng thừa phát lại

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

3,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

7,5 ngày

7. Thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 2,5 ngày làm việc đối với trường hợp Trưởng văn phòng; 5,5 ngày làm việc đối với trường thay đổi khác.

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

Thay đổi Trưởng văn phòng

Thay đổi khác

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị

0,5

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,25

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,75

1,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

0,5

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

0,5

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,25

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,25

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

2,5 ngày

5,5 ngày

8. Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 23 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ scan

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

01

Chuyên viên được phân công thụ lý

Các văn bản đầu ra

04

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

1,5

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

1,5

B4

Hồ sơ chờ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thuộc UBND tỉnh xử lý

 

12

B6

Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết đinh cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

23 ngày

9. Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian đang thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

10. Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 23 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ scan

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

01

Chuyên viên được phân công thụ lý

Các văn bản đầu ra

04

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

1,5

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

1,5

B4

Hồ sơ chờ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thuộc UBND tỉnh xử lý

 

12

B6

Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết đinh cho phép hợp nhất, Quyết định cho phép sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

23 ngày

11. Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

12. Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian đang thực hiện: 23 ngày

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Hồ sơ scan

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

01

Chuyên viên được phân công thụ lý

Các văn bản đầu ra

04

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

1,5

B3

Xem xét và phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

1,5

B4

Hồ sơ chờ liên thông

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Kèm hồ sơ

01

B5

Hồ sơ liên thuộc UBND tỉnh xử lý

 

12

B6

Hồ sơ liên thông có kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

Quyết đinh cho phép chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

23 ngày

13. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại

Thời gian thực hiện: 5,5 ngày làm việc

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Sản phẩm thực hiện

Thời gian thực hiện (Ngày)

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Hồ sơ đề nghị

0,5

B2

Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến phân công thụ lý

0,5

Chuyên viên phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Các văn bản đầu ra ý kiến thẩm định

1,5

Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Ý kiến xét duyệt

01

B3

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Tư pháp

Ký duyệt

01

B4

Bàn giao kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

B5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng thừa phát lại

0,5

 

Tổng thời gian thực hiện

5,5 ngày

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1060/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La

  • Số hiệu: 1060/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/06/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
  • Người ký: Hoàng Quốc Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản