Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Gia Lai, ngày 30 tháng 06 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

Biến đổi khí hậu đã tác động rõ rệt đến thời tiết, thiên tai. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong những năm gần đây các hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan, không theo quy luật xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là của các địa phương và sự chủ động người dân, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã đạt những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn còn những tồn tại, hạn chế: (1) Công tác chỉ đạo có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; (2) phương châm “bốn tại chỗ” chưa được quan tâm đầy đủ, có nơi còn hình thức; (3) hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu ứng phó với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhất là ứng phó mưa, lũ lớn; (4) công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai còn yếu; (5) trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu; (6) vẫn còn thiệt hại về tính mạng con người do bất cẩn, chủ quan, thiếu kỹ năng ứng phó; hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng của chính quyền địa phương còn hạn chế; (7) công tác thống kê báo cáo tình hình thiệt hại của một số địa phương còn chậm và thiếu chính xác; việc khắc phục hậu quả sau thiên tai còn chậm, quy trình, thủ tục hỗ trợ thiệt hại cho người dân chưa kịp thời; nguồn kinh phí hỗ trợ khó khăn, chỉ đáp ứng được phần nhỏ so với yêu cầu của địa phương; (8) việc vận hành liên hồ chứa còn bất cập; công tác lắp đặt các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn ở thượng lưu các hồ chứa thủy lợi, thủy điện còn thiếu, chưa đồng bộ; việc xây dựng và cập nhật bản đồ ngập lụt, phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập còn hạn chế, nhất là các hồ chứa thủy lợi.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc kèm theo sét, mưa đá; mưa lớn trái mùa đã là m 01 người chết, 81 căn nhà hư hỏng, tốc mái; 362,03 ha cây trồng bị hư hỏng, ngã đổ;… tổng giá trị thiệt hại khoảng 48,932 tỷ đồng.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên, từ nay đến hết năm 2022 khả năng xuất hiện từ 10 -12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 04 - 06 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập trong tháng 10 và tháng 11/2022 . Ngoài ra, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai; thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, Giám đốc các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tập trung, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó xác định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Tuyên truyền, phổ biến hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm đồng bộ, tạo hành lang pháp lý đầy đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai của địa phương; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là phương án bảo đảm an toàn hồ đập; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, nhất là các quy hoạch, dự án phát triển khu đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng; bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn.

4. Tập trung nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đầu tư, hiện đại hóa công nghệ quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn theo hướng tích hợp, đồng bộ, tự động hóa, đặc biệt là dự báo mưa, lũ, hạn hán; đẩy nhanh lắp đặt hệ thống quan trắc mưa, mực nước phục vụ vận hành hồ chứa, thiết bị cảnh báo xả lũ hạ du hồ chứa và hệ thống giám sát trực tuyến vận hành hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi.

5. Đẩy mạnh phòng ngừa thiên tai, sự cố; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã xây dựng trước mùa mưa lũ; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo phương án đã được phê duyệt.

6. Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, đảm bảo đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

7. Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, chú trọng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đó xác định lực lượng vũ trang làm nòng cốt, công tác cứu hộ cứu nạn là hoạt động quan trọng, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của lực lượng vũ trang.

8. Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở để ứng phó thiên tai kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ”.

9. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân; đa dạng hình thức truyền thông phù hợp từng đối tượng; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng.

10. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư. Các sở, ngành và địa phương chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm đã được giao, nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; có giải pháp huy động nguồn lực, đặc biệt nguồn lực ngoài ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý dứt điểm trọng điểm hồ chứa nước xung yếu.

11. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số; hiện đại hóa công cụ hỗ trợ, số hóa bộ cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai.

12. Một số nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện và các hội đoàn thể cấp tỉnh:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh):

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất nội dung tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cho các lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn các cấp, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại cơ sở; bố trí ngân sách các cấp cho công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, trong đó tập trung mua sắm bổ sung các phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đầu tư xử lý dứt điểm các trọng điểm về hồ đập, các công trình chống sạt lở bờ sông, bờ suối; xây dựng bản đồ phân bố dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, từng bước di dời dân cư, chuyển đổi nghề cho người dân ở các khu vực nguy hiểm.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (ban hành theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 03/8/2021); hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai, sự cố cho người dân, hướng tới xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi, thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan: Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo yêu cầu tại Chỉ thị này; công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực phục vụ phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan: Thường xuyên kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và công trình phòng, chống thiên tai trước, trong và sau mỗi đợt mưa, lũ, kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn khi vận hành; huy động nguồn lực sớm hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đập, hồ chứa nước đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn khi có thiên tai.

- Đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ, đập đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn; đặc biệt các hồ chứa thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); đề xuất phương án xử lý đối với hồ đập có nguy cơ mất an toàn cao.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác vận hành của đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên lưu vực sông Ba và sông Sê San; vận hành đúng theo quy trình liên hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Quyết định 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 và Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018.

- Hướng dẫn các địa phương khôi phục sản xuất và các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi sau khi xảy ra thiên tai; dự trữ hóa chất để tiêu độc, khử trùng cho các khu vực chăn nuôi bị ảnh hưởng do mưa lũ, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan. Nghiên cứu hướng dẫn chuyển đổi sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tưới, cấp nước; chủ động phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp đề xuất Trung ương, UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phụ trách về công tác cứu hộ, cứu nạn trên đất liền):

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh về hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

- Duy trì nghiêm chế độ trực ban, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn tỉnh; rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai; trong đó cần chú trọng các khu vực trọng điểm, xung yếu để kịp thời tham mưu xử trí khi thiên tai xảy ra; Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Cử bán bộ tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về công tác cứu hộ, cứu nạn do các cấp tổ chức. Triển khai bồi dưỡng, huấn luyện về nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng thuộc quyền đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (phụ trách về công tác cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới): Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí, huy động lực lượng, phương tiện cho từng vùng, từng địa bàn khu vực biên giới để tham gia ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp về thiên tai và công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ địa phương khắc phục thiệt hại.

d) Công an tỉnh (phụ trách về công tác cứu hộ, cứu nạn trên sông, suối):

- Rà soát lại toàn bộ chủng loại, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhân lực và bố trí cho các địa phương đặc biệt là những nơi có sông, suối thường xuyên xảy ra thiên tai; củng cố, nâng cao năng lực, phương tiện Đội cứu hộ, cứu nạn trên sông, suối để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Chỉ đạo lực lượng công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại vùng thường xuyên bị ảnh hưởng mưa, bão, nhất là đối với các khu vực sơ tán dân đi và đến; chủ động hướng dẫn phân luồng phương tiện giao thông hoạt động trên đường khi xảy ra thiên tai trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng bố trí lực lượng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân vùng lũ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức tập huấn, diễn tập theo các phương án để nâng cao năng lực cán bộ, chiến sĩ và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

đ) Sở Giao thông vận tải: Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ khi có thiên tai xảy ra, chủ động phối hợp với Công an tỉnh chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát, phân luồng chống ách tắc giao thông ở vùng ảnh hưởng mưa bão; khắc phục kịp thời thiệt hại về giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt.

e) Sở Công Thương: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ đập thuỷ điện về quản lý an toàn đập, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du đập thuỷ điện, nhất là việc vận hành điều tiết lũ các hồ chứa thuỷ điện theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã phê duyệt; kiên quyết đối xử lý với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình hồ, đập thủy điện.

g) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho hoạt động, điều hành của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời các hậu quả thiên tai.

h) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo thực hiện việc truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các bản tin, chương trình nhằm phổ biến rộng rãi kiến thức, kỹ năng chuẩn bị, ứng phó và khắc phục với từng giai đoạn: trước, trong và sau thiên tai cho tất cả cộng đồng dân cư theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, thông tin nội dung tài liệu tuyên truyền nêu trên đến với người dân vùng dân tộc thiểu số bằng tiếng Bahnar, Jrai.

i) Sở Y tế:

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người bị ảnh hưởng do mưa, lũ gây ra trên địa bàn; theo dõi tình hình dịch bệnh ở người tại vùng mưa, lũ và tổ chức phòng, trị; hướng dẫn nhân dân vùng mưa, lũ xử lí nguồn nước uống đảm bảo hợp vệ sinh.

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị y tế; vật tư hoá chất, thuốc thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn dịch bệnh cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trong trường hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường và các lực lượng được huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh ưu tiên triển khai tiêm Vắc-xin cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương.

k) Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các nước trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ viễn thám, đầu tư trang thiết bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, công cụ hỗ trợ phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn, hiệu quả nhất.

l) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên: Tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, bảo đảm kịp thời, chính xác, chú trọng, ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu về thiên tai, dự báo khí tượng thủy văn, theo dõi, giám sát thiên tai; triển khai các biện pháp hiệu quả nhất trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

m) Các Sở, ban, ngành liên quan và cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi ngành, cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thiên tai; chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư, lực lượng sẵn sàng tham gia vào công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai khi được sự huy động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

n) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các hội, đoàn thể cấp tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai ở địa phương; tích cực tham gia và vận động tham gia công tác cứu trợ nhân đạo; thực hiện tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách góp phần khắc phục nhanh hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

o) Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa bàn được phân công tại Quyết định số 591/QĐ-BCH ngày 02/11/2021 của Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai ở các địa phương được giao phụ trách.

p) UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã; gắn với trách nhiệm người đứng đầu;

- Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, cần tập trung đối với các loại hình thiên tai lớn như: ứng phó hạn hán, lũ, ngập lụt, bão, sạt lở đất; sự cố vỡ hồ, đập.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn cấp huyện và chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn cấp xã theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở; chuẩn bị, dự trữ đầy đủ trang, thiết bị, phương tiện, vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi, thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn.

- Phân công cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện kiểm tra, đôn đốc, triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và điều tiết hồ chứa trên địa bàn; tuyệt đối không để thiệt hại về người, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lũ, lũ cô lập, lũ quét, sạt lở đất đá với mọi tình huống. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ cô lập, sạt lở đất; các tuyến đường giao thông bị ngập lũ, sạt lở khi có mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và các công trình phòng, chống thiên tai khác; xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu cần bảo vệ; trên cơ sở đó, chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực khắc phục, xử lý ngay các công trình có nguy cơ gây mất an toàn; khẩn trương sớm hoàn thành đối với công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình hồ, đập để đảm bảo an toàn; tổ chức khơi thông, giải phóng các vật cản trên các sông, suối, hệ thống tiêu thoát nước; chủ động phối hợp với chủ đập thủy lợi, thủy điện để triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với lũ, lụt cho vùng hạ du đập các hồ chứa trên địa bàn;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn quản lý; thực hiện tốt công tác quản lý bến, bãi theo quy hoạch được phê duyệt; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về thủy lợi, phòng chống thiên tai;

- Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu bảo đảm an toàn cho các công trình hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai và thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

q) Các chủ đầu tư; chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cao trình vượt lũ của công trình năm 2022; xây dựng phương án bảo vệ vận hành an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ năm 2022 theo quy định.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng trực ban 24/24 trong thời gian xảy ra mưa lũ tại công trình, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình; chủ động bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình; đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn đập phải tiến hành sửa chữa ngay, xả nước để giảm dung tích nước trong hồ chứa hoặc không tích nước vào mùa mưa lũ để đảm bả o an toàn đập và vùng hạ du đập.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lụt bão và bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, rà soát và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, hậu cần đảm bảo phương châm “4 tại chỗ” để phục vụ công tác bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du đập trong mùa mưa lũ năm 2022.

- Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời việc xả lũ hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện đến nhân dân vùng hạ du đập để chủ động phòng tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân khi xả lũ hồ chứa.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban QG ƯPSCTT và TKCN; (b/c)
- Ban CĐ QG về PCTT; (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy; (b/c)
- Thường trực HĐND (b/c)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị LLVT trên địa bàn tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sao gửi);
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Gia Lai (đưa tin);
- Ban quản lý ĐTXD thủy lợi 8;
- Ban quản lý các DA ĐTXD tỉnh Gia Lai;
- Các đơn vị quản lý khai thác CTTL (Sở Nông nghiệp và PTNT sao gửi).
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên