Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1381/QĐ-UBND

Qung Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính ph về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính ph sa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong gii quyết thủ tục hành chính;

Căn c các Quyết định của Bộ trưng Bộ Y tế; S 3106/QĐ-BYT ngày 19/8/2014; s 3673/QĐ-BYT ngày 17/9/2014; s 327/QĐ-BYT ngày 30/01/2015; số 3904/QĐ-BYT ngày 18/9/2015; s 4677/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; số 4690/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; s 4695/QĐ-BYT ngày 04/11/2015; số 4759/QĐ-BYT ngày 09/11/2015; số 4760/QĐ-BYT ngày 09/11/2015; số 1371/QĐ-BYT ngày 14/4/2016; số 4708/QĐ-BYT ngày 31/8/2016; s 7678/QĐ- BYT ngày 30/12/2016; số 784/QĐ-BYT ngày 08/3/2017; số 1273/QĐ-BYT ngày 04/4/2017; số 2416/QĐ-BYT ngày 09/6/2017; s 2623/QĐ-BYT ngày 20/6/2017; s 5125/QĐ-BYT ngày 10/11/2017; số 2318/QĐ-BYT ngày 06/4/2018; s 2510/QĐ-BYT ngày 17/4/2018; số 2968/QĐ-BYT ngày 16/5/2018; s 3949/QĐ-BYT ngày 28/6/2018; số 4921/QĐ-BYT ngày 09/8/2018; s 5229/QĐ-BYT ngày 29/8/2018; số 5921/QĐ-BYT ngày 28/9/2018; s 7866/QĐ-BYT ngày 28/12/2018; số 7867/QĐ-BYT ngày 28/12/2018: s 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019: số 433/QĐ-BYT ngày 31/01/2019; s 358/QĐ-BYT ngày 29/01/2019: s 745/QĐ- BYT ngày 28/02/2019; số 4361/QĐ-BYT ngày 23/9/2019; số 5083/QĐ-BYT ngày 29/10/2019; số 5359/QĐ-BYT ngày 12/11/2019; số 6145/QĐ-BYT ngày 31/12/2019; số 1907/QĐ-BYT ngày 19/4/2021; số 4308/QĐ-BYT ngày 07/9/2021;

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện t tnh Qung Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc S Y tế lại T trình số 2528/TTr-SYT ngày 19/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC được chuẩn hóa tại Phụ lục I.

2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục II.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị

1. Sở Y tế chịu trách nhiệm đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung của từng TTHC trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở, niêm yết công khai tại cơ quan; trực tiếp thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật; gửi nội dung cụ thể của TTHC được công bố đến Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập lên phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, kiểm soát nội dung thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các TTHC được công bố chuẩn hóa tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC và đăng tải công khai nội dung cụ thể TTHC trên Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định; số 2120/QĐ-UBXD ngày 31/10/2016; số 155/QĐ-UBND ngày 07/02/2017; số 1294/QĐ-UBND ngày 12/7/2017; số 342/QĐ-UBND ngày 27/02/2018; số 860/QĐ-UBND ngày 29/5/2018; số 644/QĐ-UBND ngày 10/5/2019; số 542/QĐ-UBND ngày 17/4/2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, TTHC(htd).

CHỦ TỊCH
Đ
ặng Văn Minh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi

  • Số hiệu: 1381/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/10/2022
  • Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
  • Người ký: Đặng Văn Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/10/2022
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản