Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN
*******

Số: 09/2004/QĐ-BVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội , Ngày 11 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO TÀNG TƯ NHÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thông tin;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức của hoạt động của bảo tàng tư nhân.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo .

Điều 3: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, chánh Thanh tra, Giám đốc Sở văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chủ sở hữu bảo tàng tư nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
Phạm Quang Nghị