Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4228/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 23 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch trước đây) ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật (tiếp theo Quyết định số 3858/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hết hiệu lực pháp luật).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, NO (150+50

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH VÀ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ NGÀNH KHÁC BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (ĐẾN NGÀY 01/11/2012)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4228/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm ban hành

Tên văn bản

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VHTTDL BAN HÀNH

1.

Thông tư

Số: 238/VHTT/ĐT ngày 26/02/1981

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Đại học và trung học văn hóa Thông tin.

16/7/2012

Thay thế bằng Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật.

2.

Quyết định

Số: 107/1994/QĐ-TCDL ngày 22/6/1994

Về việc ban hành tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch.

04/5/2009

Thay thế bằng Quyết định số 736/2009/QĐ- BKHCN ngày 04/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về Du lịch và các dịch vụ có liên quan (Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng khách sạn TCVN 4391:2009 )

3.

Quyết định

Số: 132/1998/QĐ-BVHTT ngày 06/2/1998

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Bảo tàng

01/3/2011

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng

4.

Thông tư

Số: 04/1998/TT-BVHTT ngày 11/7/1998

Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội.

15/3/2011

Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

5.

Thông tư

Số: 28/2000/TT-BVHTT ngày 31/10/2000

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/CP về tổ chức và hoạt động điện ảnh.

17/7/2007

Nghị định số 26/2000/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/CP về tổ chức và hoạt động điện ảnh bị thay thế bởi Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh. Ngày 07/7/2010, Nghị định số 96/2007/NĐ-CP bị thay thế bởi Nghị định số 54/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12.

6.

Quyết định

Số: 02/2001/QĐ-TCDL ngày 27/4/2001

Về bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn.

04/5/2009

Thay thế bằng Quyết định số 736/2009/QĐ- BKHCN ngày 04/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về Du lịch và các dịch vụ có liên quan (Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng khách sạn TCVN 4391:2009 )

7.

Thông tư

Số: 36/2002/TT-BVHTT ngày 24/12/2002

Hướng dẫn Nghị định 88/2002/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

01/6/2012

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh bị thay thế bởi Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

8.

Quyết định

Số: 1589/2003/QĐ-UBTDTT ngày 19/9/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở

25/01/2012

Bị thay thế bởi Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

9.

Quyết định

Số: 09/2004/QĐ-BVHTT ngày 24/2/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân.

01/3/2011

Bị bãi bỏ bởi thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng.

10.

Quyết định

Số: 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006

Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa.

24/11/2011

Bị bãi bỏ bởi thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

11.

Quyết định

Số: 05/2007/QĐ-BVHTT ngày 12/02/2007

Ban hành Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa-Thông tin

15/05/2012

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/03/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL

12.

Quyết định

Số: 21/2007/QĐ- BVHTT ngày 10/7/2007

Ban hành danh mục phương tiện, trang thiết bị của Thanh tra Văn hóa-Thông tin.

01/11/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 10/2011/TT-BVHTTDL ngày 16/9/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết Điều 20 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra văn hóa, thể thao và du lich.

13.

Quyết định

Số: 82/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/10/2008

Ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/01/2012

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ VHTTDL.

14.

Thông tư

Số: 02/2009/TT-BVHTTDL ngày 17/3/2009

Hướng dẫn về tổ chức đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng tại địa phương

01/11/2012

Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/09/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục thể thao.

15.

Thông tư

Số: 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07/7/2010

Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/05/2012

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VHTTDL KHÁC BAN HÀNH PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

16.

Thông tư Liên tịch

Số: 01/2001/TANDTC -VKSNDTC- BVHTT ngày 05/12/2001

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả tại Tòa án nhân dân

05/2012

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-TAND-VKSND-BVHTTDL-BKHCN-BTP ngày 03/4/2008 hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân

17.

Thông tư Liên tịch

Số: 58/2003/TTLT/ BVHTT-BTC ngày 17/01/2003

Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

01/05/2011

Bị thay thế bởi Thông tư số 44/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tương tự như Thông tư liên tịch số 5858/2003/TTLT/ BVHTT-BTC ngày 17/01/2003 Hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

18.

Thông tư Liên tịch

Số: 98/2005/TTLT/BTC-BVHTT ngày 10/11/2005

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Đội Thông tin lưu động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện.

05/02/2012

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC- BVHTTDL ngày 21/12/2011 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã.

19.

Thông tư Liên tịch

Số: 01/2006/TTLT/ MTTW-BVHTT ngày 23/6/2006

Hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa-Thông tin.

26/12/2011

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

20.

Thông tư liên tịch

Số: 22/2007/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 24/7/2007

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn.

01/3/2011

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

21.

Thông tư liên tịch

Số: 34/2007/TTLT- BTC-BLĐTBXH- UBTDTT ngày 09/4/2007

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 về một số chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

27/10/2012

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH- BVHTTDL ngày 12/9/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

22.

Thông tư Liên tịch

Số: 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008

Về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao.

25/12/2011

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

23.

Thông tư Liên tịch

Số: 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12/01/2009

Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

15/02/2012

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao