Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/KH-UBND

Cà Mau, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 23-CTR/TU NGÀY 28/01/2013 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 31/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nêu trên giai đoạn từ nay đến năm 2020, với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất trong năm 2013. Tăng cường công tác chỉnh lý biến động trên cơ sở đo đạc địa chính chính quy, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiên tiến, hiện đại; kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả; thực hiện thí điểm việc một số thủ tục hành chính trên hệ thống mạng Internet trong năm 2013, phấn đấu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh vào năm 2017, đến năm 2020 thực hiện việc tra cứu thông tin đất đai bằng hệ thống điện tử, thực hiện một số thủ tục hành chính qua mạng Internet.

3. Thể chế đồng bộ hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn về đất đai của địa phương theo thẩm quyền, phù hợp với pháp luật đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, khai thác và phát huy có hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

4. Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và pháp luật; bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Khắc phục tình trạng buông lỏng và lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm và ngăn chặn không để phát sinh vụ việc vi phạm mới trong quản lý, sử dụng đất. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai:

- Thủ trưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/01/2013 của Bạn Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 19/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau và các cơ quan thông tin đại chúng có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai bằng nhiều hình thức như: hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai, mở các chuyên mục tư vấn trực tiếp về đất đai, hỏi đáp thông qua Cổng Thông tin điện tử; xây dựng, nâng cao chất lượng các chuyên mục tài nguyên và môi trường trên báo viết, báo hình, báo điện tử; phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh và tủ sách pháp luật ở cơ sở.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tốt việc tham gia góp ý kiến và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi được Quốc hội ban hành.

2. Tăng cường sự chỉ đạo quản lý của các cấp chính quyền thực hiện tốt chính sách pháp luật về đất đai:

UBND các huyện, thành phố Cà Mau; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai; đề cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn do đơn vị mình quản lý, xác định rõ những tồn tại hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục. Kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; khai thác có hiệu quả và quản lý chặt chẽ đất đai trên địa bàn do đơn vị mình quản lý.

3. Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các chính sách, pháp luật về đất đai:

3.1. Quy hoạch sử dụng đất:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện:

+ Triển khai đo đạc, cắm mốc diện tích đất trồng lúa nước theo quy hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện 2013-2014;

+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh, thời gian thực hiện 2014-2015;

+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện (8 huyện và thành phố Cà Mau), thời gian thực hiện 2015-2016;

+ Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 các nông, lâm trường (Ban Quản lý rừng, Công ty Lâm nghiệp) trên địa bàn tỉnh Cà Mau, thời gian thực hiện 2013-2014;

+ Quy hoạch sử dụng đất chi tiết Khu kinh tế Năm Căn năm đến năm 2020, thời gian thực hiện 2013-2014 (giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức thực hiện);

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Sông Đốc, thời gian thực hiện 2015-2016;

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Năm Căn, thời gian thực hiện 2015-2016;

+ Quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và đất có mặt nước ven biển tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Thời gian thực hiện 2014-2015.

- UBND cấp huyện, cấp xã hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình để trình cấp có thẩm quyền xét duyệt, bảo đảm cơ bản hoàn tất trong năm 2013.

- Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp được cấp có thẩm quyền xét duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố Cà Mau; UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp mình theo quy định.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau và đơn vị có liên quan căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, làm định hướng cho các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; xác định rõ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, làm cơ sở để xây dựng, bố trí hợp lý nhu cầu đất đai trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; xây dựng phương án triển khai thực hiện phù hợp với chỉ tiêu, tiến độ sử dụng đất được phân bổ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở từng cấp; làm căn cứ để Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Việc sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng phải đảm bảo chặt chẽ, hết sức tiết kiệm khi phải chuyển mục đích sử dụng đất.

3.2. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thống nhất hướng dẫn các thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; quy định về hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành. Hoàn thành dự án “Điều tra, đo đạc chỉnh lý và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các đối tượng được Nhà nước giao đất; cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau” trong thời gian năm 2013-2014.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành chỉ đạo các tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp rà soát tình hình sử dụng đất lâm nghiệp của đơn vị đang quản lý và UBND các huyện chỉ đạo các phòng chức năng rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã được thu hồi của các tổ chức và giao về cho địa phương quản lý, đề xuất giải pháp quản lý đất lâm nghiệp hiệu quả hơn. Sau khi rà soát cần quan tâm quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế; đồng thời có giải pháp để quản lý chặt chẽ quỹ đất nông nghiệp giao cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 và Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Chính phủ, không để dẫn đến việc chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp.

- Trong năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, để có phương án tổ chức lại các nông, lâm trường, có cơ chế, chính sách để bảo đảm sử dụng đất lâm nghiệp có hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan xây dựng quy định về phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý các dự án đầu tư chậm triển khai, không sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; định kỳ 6 tháng một lần (từ khi có quyết định giao đt, cho thuê đất) phối hợp kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện quy định về đất đai của các dự án đầu tư.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các cấp được xét duyệt, chủ động xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất, quản lý quỹ đất theo kế hoạch để thực hiện giao đất, cho thuê đất, thực hiện các dự án phát triển kinh tế chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục rà soát, sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế tạo nguồn lực tài chính cho quỹ phát triển đất có nguồn thu từ đất và các nguồn lực tài chính khác để thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, tạo quỹ đất “sạch” để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư.

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt quan tâm về vấn đề tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung để đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân sau khi bị thu hồi đất. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chủ trương khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật để cùng với nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt, nhằm đảm bảo ổn định đời sống lâu dài cho người sử dụng đất; huy động các nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ tại các khu dân cư, khu tái định cư trước khi thực hiện thu hồi đất.

3.4. Đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai thực hiện Dự án tổng thể Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015 tỉnh Cà Mau (điều chỉnh) theo đúng tiến độ và kế hoạch của dự án đề ra. Phấn đấu đến năm 2017, hoàn thành công tác này (đã điều chỉnh tiến độ và kế hoạch theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh), để tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tiên tiến, hiện đại.

- Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch, rà soát, phân loại lập phương án xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và triển khai đồng bộ các giải pháp, để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận, đảm bảo hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận trong năm 2013 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận tại các huyện, thành phố Cà Mau, chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; cuối năm 2013 có tổ chức đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ mà không phải do nguyên nhân khách quan.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở và yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành và bàn giao toàn bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý theo quy định; kiên quyết xử lý các trường hợp nhà đầu tư chậm tiến độ.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường xây dựng, quy định trích tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tỉnh để chi cho công tác quản lý đất đai; đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện theo quy định.

3.5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được giao quyền sử dụng đất:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau quan tâm đầu tư các phương tiện kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao năng lực cho các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực, bộ phận xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cơ quan thuế, để tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau; UBND xã, phường, thị trấn cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính, kê khai đăng ký bắt buộc và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

3.6. Phát triển thị trường bất động sản:

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tốt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau được UBND tỉnh phê duyệt; trong các dự án phát triển nhà ở mới cần quy định diện tích đất tối thiểu dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư; quy hoạch xây dựng các khu dân cư phải gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

- Sở Xây dựng; UBND huyện, thành phố Cà Mau phải nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, đặc biệt là quy hoạch thành phố Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại II, thị trấn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc lên thị xã. Sau khi quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện công bố công khai theo quy định, làm cơ sở để các nhà đầu tư tham gia đầu tư.

- Từ nay đến năm 2015, Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các sở, ban, ngành, đơn vị liên xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch bất động sản; xây dựng quy định về điều kiện lựa chọn nhà đầu tư, bảo đảm nhà đầu tư phải có đủ năng lực thực hiện các dự án bất động sản, trình cấp thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.7. Giá đất và chính sách tài chính về đất đai:

- Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Quy trình hướng dẫn liên ngành về trình tự thủ tục kê khai, luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất kê khai thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất phục vụ cho công tác định giá đất và xây dựng bảng giá đất; nắm thông tin, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh lân cận để xây dựng giá đất cho các khu vực giáp ranh bảo đảm phù hợp với tình hình chung của khu vực.

3.8. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp; UBND huyện, thành phố Cà Mau xây dựng hoàn thiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, nhằm để kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ trong lĩnh vực đất đai. UBND cấp xã có giải pháp tự kiểm tra, chấn chỉnh để đảm bảo thực hiện thủ tục hành chính theo đúng trình tự quy định;

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố Cà Mau và các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên thực hiện rà soát, cập nhật, đơn giản hóa, công bố công khai thủ tục hành chính về đất đai, tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

3.9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai:

- Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND 09/6/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy trình tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- UBND huyện, thành phố Cà Mau:

+ Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc thực hiện tổng hợp các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai như: cố ý làm trái các quy định trong quản lý, sử dụng đất, buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng nhà ở trái phép, lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất...; phân loại, xác định, thời điểm, mức độ, tính chất, hậu quả vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, báo cáo UBND huyện, thành phố Cà Mau để xây dựng kế hoạch giải quyết khả thi, nghiêm minh theo quy định pháp luật.

- UBND các cấp tập trung giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai mới phát sinh theo đúng quy định; công bố công khai kết quả giải quyết, đặc biệt đối với vụ việc khiếu tố đông người có nội dung phức tạp; không để tồn đọng kéo dài; không để xảy ra điểm nóng; đưa ra xử lý hình sự những vi phạm có tính chất nghiêm trọng.

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Đồng thời, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia giám sát việc thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về đất đai của các tổ chức và các tổ chức sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3.10. Nâng cao năng lực quản lý đất đai:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, phục vụ đa mục tiêu; tích hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thành hệ thống thống nhất, bảo đảm thực hiện các giao dịch về đất đai bằng hệ thống điện tử, tra cứu thông tin đất đai qua mạng Internet theo mục tiêu đã đề ra.

- UBND các cấp từng bước củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đất đai ở từng cấp, nâng cao chất lượng tuyển dụng, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, trình độ; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thực hiện luân chuyển vị trí công tác theo quy định, kịp thời thay thế các cán bộ, công chức, viên chức không đạt yêu cầu.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành có liên quan; UBND huyện, thành phố Cà Mau xây dựng đề án thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương; xây dựng đề án nâng cao năng lực của tổ chức phát triển quỹ đất các cấp, từng bước chuyển tổ chức phát triển quỹ đất sang mô hình doanh nghiệp phát triển quỹ đất theo hướng dẫn của bộ, ngành, trung ương; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai. Trước mắt, thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo quy định của pháp luật; khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 30 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trình UBND tỉnh xem xét ban hành để thực hiện.

- UBND huyện, thành phố Cà Mau cần quan tâm tăng cường chất lượng cho cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; quan tâm đầu tư, nâng cấp phòng làm việc, trang thiết bị, máy móc tối thiểu để phục vụ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính gồm: máy đo đạc, máy vi tính, máy in (A3, A4), máy photocopy, máy Scanner để quét Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi trao cho chủ sử dụng đất; bố trí đủ diện tích kho lưu trữ hồ sơ địa chính, để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, lưu trữ, khai thác, sử dụng và cập nhật chỉnh lý biến động thường xuyên hồ sơ địa chính.

- Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai cho cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất, cán bộ địa chính cấp xã, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để thực hiện.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động tư vấn, dịch vụ về đất đai, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình lập kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 28/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này, và báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Các phòng khối tổng hợp;
- Lưu: VT, Mi23.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng