Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/KH-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI, TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI VỚI DOANH NGHIỆP, HTX KHI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Nhằm làm rõ và hướng dẫn cụ thể hơn về chính sách đất đai cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp ngày 30/3/2018.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai với doanh nghiệp, Hợp tác xã khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đối thoại, trao đổi chính sách về đất đai giữa lãnh đạo tỉnh, các sở ngành có liên quan với các doanh nghiệp, HTX nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện trình tự: giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường và tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Giang vv....

2. Yêu cầu

Tổ chức Hội nghị thiết thực, hiệu quả, khẳng định sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền tỉnh cùng các doanh nghiệp, HTX; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị đề xuất về lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp, HTX khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tên Hội nghị: Hội nghị đối thoại chính sách về đất đai với doanh nghiệp, HTX khi thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 04/5/2018 (UBND tỉnh sẽ có giấy mời cụ thể);

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Văn phòng HĐND - UBND tỉnh Hà Giang.

3. Cơ quan chỉ đạo tổ chức: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cơ quan phối hợp tổ chức: Hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ Hà Giang, Liên minh HTX.

4. Thành phần đại biểu mời tham dự (dự kiến khoảng 252 đại biểu):

4.1. Đại biểu Bộ Tài nguyên và Môi trường: 05 đại biểu.

- Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai.

- Lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.

4.2. Đại biểu cấp tỉnh: Khoảng 35 đại biểu.

- Thường trực UBND tỉnh;

- Đại diện Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Hà Giang;

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;

- Thủ trưởng các sở, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công thương; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh; Liên minh HTX tỉnh;

- Lãnh đạo Hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ tỉnh;

- Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hà Giang; Báo Nhân dân thường trú tại Hà Giang.

4.3. Đại biểu cấp huyện: 22 đại biểu.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện/thành phố.

4.4. Đại biểu các doanh nghiệp: Khoảng 190 doanh nghiệp, Hợp tác xã bao gồm:

- Toàn bộ các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư + cho chủ trương đầu tư + ký cam kết đầu tư + các doanh nghiệp đang thu hút đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư (khoảng 40 doanh nghiệp);

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (do Hội doanh nghiệp và Hội doanh nghiệp trẻ lựa chọn và mời giúp mỗi Hội khoảng 50 đại biểu doanh nghiệp);

- Các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh (Do liên minh Hợp tác xã mời giúp khoảng 50 đại biểu).

5. Dự kiến Chương trình Hội nghị

- Đón tiếp, phát tài liệu cho đại biểu;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Lãnh đạo Tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị;

- Quy trình thực hiện các bước về trình tự, thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Báo cáo tổng hợp những vướng mắc, khó khăn về trình tự, thủ tục đất đai cũng như việc giao đất thực hiện các dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, HTX đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Phát biểu của các doanh nghiệp, HTX;

- Giải lao;

- Đối thoại, trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX;

- Kết thúc Hội nghị.

* Maket Hội nghị

 

ỦY BAN NHÂN TỈNH HÀ GIANG
------------------

HỘI NGHỊ

ĐỐI THOẠI, TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH VỀ ĐẤT ĐAI VỚI DOANH NGHIỆP, HTX KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2018

Hà Giang, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Đôn đốc các Sở, ngành, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị bài phát biểu khai mạc, bế mạc và các tài liệu phục vụ Hội nghị;

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, lễ tân, các điều kiện cần thiết khác và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để đón tiếp, phục vụ hội nghị.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chuẩn bị nội dung về Quy trình thực hiện các bước về trình tự, thủ tục đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang gửi UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và photo gửi cho các đại biểu mời dự).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức; dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc cho Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị, phân công thư kỹ ghi chép tại Hội nghị;

- Chuẩn bị và trình bày báo cáo tổng hợp những vướng mắc, khó khăn về trình tự, thủ tục đất đai cũng như việc giao đất thực hiện các dự án đầu tư cho các doanh nghiệp, HTX đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời photo gửi các doanh nghiệp dự Hội nghị;

- Là đơn vị đầu mối tổng hợp những ý kiến vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX do Hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ Hà Giang gửi tới; chuyển các ngành chuyên môn, UBND các huyện thành phố có liên quan xem xét trả lời và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Phối hợp với các Hội doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh tổng hợp danh sách đại biểu, phát hành giấy mời và xác nhận đại biểu tham dự, tổng hợp gửi về Văn phòng UBND tỉnh, trước ngày 20/4/2018. Chủ trì cùng Văn phòng UBND tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Hà Giang trong khâu đón tiếp, phát tài liệu, dẫn đại biểu vào hội trường;

- Chuẩn bị Maket; thiết kế, in giấy mời xong gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/4/2018, gửi TT Tỉnh ủy, các cơ quan, các đại biểu là các doanh nghiệp, HTX;

- Tham mưu cho UBND tỉnh mời báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lên giúp tỉnh Hà Giang tham gia Hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp, HTX về chính sách đất đai;

- Trực tiếp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi, đối thoại tại Hội nghị với các doanh nghiệp, HTX về chính sách đất đai.

* Lưu ý các nội dung: Chương trình, kế hoạch tổ chức; dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc cho Lãnh đạo tỉnh, tham mưu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh những ý kiến vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX do Hội doanh nghiệp tỉnh và Hội doanh nhân trẻ Hà Giang, yêu cầu gửi UBND tỉnh trước ngày 22/4/2018.

3. Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Liên minh HTX

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh sách đại biểu tỉnh và đại biểu là các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh dự kiến mời tham dự Hội nghị (trong đó Hội doanh nghiệp tỉnh lên danh sách mời khoảng 50 đại biểu; Hội doanh nhân trẻ mời 50 đại biểu, HTX mời 50 đại biểu); gửi Giấy mời đến doanh nghiệp, HTX; xác nhận đại biểu tham dự Hội nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường xong trước ngày 20/4/2018;

- Tổng hợp các ý kiến vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/4/2018. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh trong khâu đón tiếp đại biểu vào Hội trường và công tác lễ tân, hậu cần.

4. Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, HTX (do Sở Tài nguyên và Môi trường gửi), theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, giải quyết, trả lời cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề, xác định rõ nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thời gian giải quyết cụ thể; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20/4/2018;

- Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham dự Hội nghị và chịu trách nhiệm trả lời trực tiếp các nội dung kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương trực tiếp quản lý (khi được Chủ trì Hội nghị yêu cầu).

5. Các cơ quan truyền thông, Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Cử phóng viên đưa tin về Hội nghị, đăng tải lên trang thông tin của tỉnh.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu nội dung và thời gian quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTr.Tỉnh ủy;
- TTr.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TTr UBND tỉnh phụ trách;
- Như thành phần đại biểu mời tham dự;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng QTTV, HCTC VPUBND tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, KTN (đ/c Đại, Hà, Hồng, Hải- TN). KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến