Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 12 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Cà Mau về Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau, gồm:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2015.

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015.

3. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2015.

4. Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2015.

5. Nghị quyết về ban hành mức thu học phí đối với trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

6. Nghị quyết về phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (thay thế Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND).

7. Nghị quyết về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

8. Nghị quyết về chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2015.

9. Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND).

10. Nghị quyết về quy định đối tượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau (thay thế Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND).

11. Nghị quyết về ban hành mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2015.

12. Nghị quyết về ban hành danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND)

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu