Công văn

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 117.793 văn bản

Công văn 458/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 458/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 458/TTg-CN Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 460/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 460/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 460/TTg-CN Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1799/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 1799/BXD-QLN năm 2022 thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1799/BXD-QLN Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2717/BYT-KHTC năm 2022 về rà soát lại danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 2717/BYT-KHTC năm 2022 về rà soát lại danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2717/BYT-KHTC Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 464/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 464/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 464/TTg-CN Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 463/TTg-CN năm 2022 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 463/TTg-CN năm 2022 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 463/TTg-CN Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 461/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 25/05/2022, Công văn 461/TTg-CN năm 2022 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 461/TTg-CN Ngày ban hành: 25/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2154/BGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 24/05/2022, Công văn 2154/BGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2023-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2154/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 24/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2153/BGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 24/05/2022, Công văn 2153/BGDĐT-KHTC năm 2022 thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2153/BGDĐT-KHTC Ngày ban hành: 24/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2668/BYT-DP năm 2022 về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ do Bộ Y tế ban hành
Ngày 24/05/2022, Công văn 2668/BYT-DP năm 2022 về tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2668/BYT-DP Ngày ban hành: 24/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về nhập khẩu sách điện tử do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 23/05/2022, Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về nhập khẩu sách điện tử do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1099/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về nhập khẩu sách điện tử do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 23/05/2022, Công văn 1099/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về nhập khẩu sách điện tử do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1099/HQTPHCM-GSQL Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1428/SGDĐT-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 23/05/2022, Công văn 1428/SGDĐT-QLT năm 2022 hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1428/SGDĐT-QLT Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1712/TCT-TCCB năm 2022 thực hiện Quyết định 2626/QĐ-BTC do Tổng cục Thuế ban hành
Ngày 23/05/2022, Công văn 1712/TCT-TCCB năm 2022 thực hiện Quyết định 2626/QĐ-BTC do Tổng cục Thuế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1712/TCT-TCCB Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 4577/BTC-ĐT năm 2022 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 - Kỳ báo cáo: Cả năm (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương) do Bộ Tài chính ban hành
Ngày 23/05/2022, Công văn 4577/BTC-ĐT năm 2022 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 - Kỳ báo cáo: Cả năm (chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương) do Bộ Tài chính ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4577/BTC-ĐT Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 2738/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
Ngày 23/05/2022, Công văn 2738/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 2738/BCT-TTTN Ngày ban hành: 23/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3158/VPCP-KGVX năm 2022 về Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 21/05/2022, Công văn 3158/VPCP-KGVX năm 2022 về Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3158/VPCP-KGVX Ngày ban hành: 21/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1518/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành
Ngày 20/05/2022, Công văn 1518/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa nắng nóng năm 2022 do thành phố Hà Nội ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1518/UBND-NC Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 3120/VPCP-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
Ngày 20/05/2022, Công văn 3120/VPCP-NN năm 2022 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 3120/VPCP-NN Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1806/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 20/05/2022, Công văn 1806/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1806/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 586/KCB-NV năm 2022 về tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
Ngày 20/05/2022, Công văn 586/KCB-NV năm 2022 về tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 586/KCB-NV Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 449/TTg-KTTH năm 2022 về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 20/05/2022, Công văn 449/TTg-KTTH năm 2022 về danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 449/TTg-KTTH Ngày ban hành: 20/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn nộp tiền phạt vi phạm hành chính do không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1799/TCHQ-TXNK năm 2022 về miễn nộp tiền phạt vi phạm hành chính do không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1799/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1791/TCHQ-GSQL năm 2022 về nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1791/TCHQ-GSQL năm 2022 về nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1791/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1633/UBND-VX năm 2022 về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1633/UBND-VX năm 2022 về tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1633/UBND-VX Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1509/UBND-NC năm 2022 về rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày 19/05/2022, Công văn 1509/UBND-NC năm 2022 về rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội được ban hành bởi...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1509/UBND-NC Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1798/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1798/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1797/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan đối với mặt hàng “ngô hạt” đã nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1797/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn trả tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan đối với mặt hàng “ngô hạt” đã nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1797/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1137/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1137/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1137/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra
Công văn 1136/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
Ngày 19/05/2022, Công văn 1136/VSDTTƯ-TCQG năm 2022 về sử dụng hiệu quả vắc xin Moderna do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 1136/VSDTTƯ-TCQG Ngày ban hành: 19/05/2022 Hiệu lực: Kiểm tra