Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3885/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3366/BNN-HTQT ngày 10 tháng 5 năm 2024 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan:

1. Khẩn trương làm rõ, thống nhất về thẩm quyền và căn cứ pháp lý (nếu có) về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh tổng thể Dự án trước khi thực hiện trình tự, thủ tục, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án theo quy định hiện hành.

2. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, quy định của pháp luật liên quan và Quy chế làm việc của Chính phủ, không để chậm, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của Dự án và các vấn đề liên quan; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để báo cáo);
- UBND các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh, các Vụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, QHQT (2), NL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Ngọc Huỳnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3885/VPCP-QHQT năm 2024 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3885/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Đỗ Ngọc Huỳnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản