Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/VPCP-QHQT
V/v thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”, sử dụng vốn vay của WB và Chính phủ Hà Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

 

Xét kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại các văn bản: số 7177/UBND-KTNV ngày 13 tháng 12 năm 2023, số 246/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” (Dự án), sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Hà Lan (thông qua RVO) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án như kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại các văn bản nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

2. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (kèm các v/b số: 246/TTr-UBND, 7177/UBND-KTNV và hồ sơ);
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang;
- Các Bộ: NN&PTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh, các Vụ: KTTH, CN, NN, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3b) HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Ngọc Huỳnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 189/VPCP-QHQT năm 2023 thẩm định hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long", sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Hà Lan tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 189/VPCP-QHQT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 09/01/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Đỗ Ngọc Huỳnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 09/01/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản