Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/VPCP-CN
V/v thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 14583/TTr-BGTVT ngày 20 tháng 12 năm 2023 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 269/BKHĐT-PTHTĐT ngày 10 tháng 01 năm 2024 về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (Dự án), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: TP, TC, XD, NN&PTNT, TNMT;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, PL;
- Lưu: VT, CN. pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 400/VPCP-CN năm 2024 thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 400/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/01/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản