Văn bản pháp luật

Quyết định 727/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 24/09/2022, Quyết định 727/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Câu cá thể thao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 727/QĐ-BNV Ngày ban hành: 24/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày 24/09/2022, Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 728/QĐ-BNV Ngày ban hành: 24/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2594/QĐ-BYT về Kế hoạch hoạt động năm 2022 thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/09/2022, Quyết định 2594/QĐ-BYT về Kế hoạch hoạt động năm 2022 thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2594/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3196/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
Ngày 23/09/2022, Quyết định 3196/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3196/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 2167/KH-UBND năm 2022 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Ngày 23/09/2022, Kế hoạch 2167/KH-UBND năm 2022 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 2167/KH-UBND Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Công văn 4742/BGDĐT-QLCL năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/09/2022, Công văn 4742/BGDĐT-QLCL năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4742/BGDĐT-QLCL Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 2593/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch hoạt động tổng thể thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày 23/09/2022, Quyết định 2593/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch hoạt động tổng thể thực hiện "Cải thiện dinh dưỡng" trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 2593/QĐ-BYT Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1125/QĐ-TTg năm 2022 sửa đổi Quyết định 397/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 23/09/2022, Quyết định 1125/QĐ-TTg năm 2022 sửa đổi Quyết định 397/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1125/QĐ-TTg Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Ngày 23/09/2022, Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải được ban hành bởi...
Loại: Nghị định   Số hiệu: 69/2022/NĐ-CP Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày 23/09/2022, Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH năm 2022 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 4735/BGDĐT-GDĐH Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 283/QĐ-TANDTC năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Tòa án nhân dân
Ngày 23/09/2022, Quyết định 283/QĐ-TANDTC năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của Tòa án nhân dân được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 283/QĐ-TANDTC Ngày ban hành: 23/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án "Xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do tỉnh Thanh Hóa ban hành
Ngày 22/09/2022, Quyết định 3169/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án "Xây dựng và phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do tỉnh Thanh Hóa ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3169/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 3171/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
Ngày 22/09/2022, Quyết định 3171/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 3171/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 21-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Ngày 22/09/2022, Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình hành động 21-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành và...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 151/KH-UBND Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2022 hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày 22/09/2022, Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2022 hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được ban hành bởi...
Loại: Văn bản khác   Số hiệu: 200/KH-UBND Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
Ngày 22/09/2022, Quyết định 1946/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1946/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1904/QĐ-BCT về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đợt 4 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày 22/09/2022, Quyết định 1904/QĐ-BCT về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đợt 4 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1904/QĐ-BCT Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 1119/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 22/09/2022, Quyết định 1119/QĐ-TTg năm 2022 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành bởi...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 1119/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Công văn 5195/BYT-DP năm 2022 về rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành
Ngày 22/09/2022, Công văn 5195/BYT-DP năm 2022 về rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành và...
Loại: Công văn   Số hiệu: 5195/BYT-DP Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực:
Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày 22/09/2022, Quyết định 19/2022/QĐ-TTg về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024 do Thủ tướng Chính phủ ban hành và...
Loại: Quyết định   Số hiệu: 19/2022/QĐ-TTg Ngày ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực: