Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-TTg

Hà Nội ngày 29 tháng 5 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TUYÊN QUANG - PHÚ THỌ KẾT NỐI VỚI CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT; Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020, Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 12/TB- VPCP ngày 11 tháng 01 năm 2022, số 30/TB-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ);

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình: số 03/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023; số 22/TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2023; số 38/TTr-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023) về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; Báo cáo số 3462/BC-BKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2022 với nội dung sau:

1. Gộp giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để đầu tư hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2023, trong đó:

a) Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

b) Tổng mức đầu tư: Tăng tổng mức đầu tư dự án lên thành 3.753 tỷ đồng (ba nghìn, bảy trăm năm mươi ba tỷ đồng).

c) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương, trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương: 2.900 tỷ đồng (gồm: giai đoạn 2016 - 2020 là 500 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 là 2.400 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 800 tỷ đồng).

- Vốn ngân sách địa phương: 853 tỷ đồng.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2019; Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện đối với kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan cân đối, bố trí đủ vốn ngân sách trung ương để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Bộ Giao thông vận tải: Tiếp nhận bàn giao để quản lý, khai thác đối với tuyến chính, nút giao trên tuyến chính và các công trình trên tuyến chính, công trình thuộc nút giao trên tuyến chính sau khi dự án hoàn thành.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ: Tiếp nhận để quản lý, khai thác đối với đường gom, đường hoàn trả, cầu vượt qua cao tốc, đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh đến nút giao IC9 và các công trình trên tuyến theo địa giới hành chính sau khi dự án hoàn thành.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang:

+ Chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin số liệu và hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

+ Chịu trách nhiệm bố trí và sử dụng vốn theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm đầy đủ, kịp thời để triển khai Dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và tránh thất thoát, lãng phí.

+ Nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3462/BC-BKHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2023 trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

+ Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai Dự án.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, KTTH, QHĐP, NN;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà