Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 155-CTR/TU NGÀY 21/11/2022 CỦA TỈNH ỦY, KẾ HOẠCH SỐ 78-KH/BCSĐ NGÀY 24/01/2023 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20- NQ/TW NGÀY 16/6/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Căn cứ Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ ngày 24/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 83/TTr-SKHĐT ngày 09/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 78- KH/BCSĐ ngày 24/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/cáo);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- VPUB: LĐ, BTCD, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT. HC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 155-CTR/TU NGÀY 21/11/2022 CỦA TỈNH ỦY, KẾ HOẠCH SỐ 78-KH/BCSĐ NGÀY 24/01/2023 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ ngày 24/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; thống nhất trong công tác lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng ngành, từng cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và các quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách được đề ra trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW), Kế hoạch số 10- KH/TW ngày 23/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 10-KH/TW), Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Chương trình hành động số 155-CTr/TU) và Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ ngày 24/01/2023 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 155-CTr/TU ngày 21/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ).

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải mang tính khả thi; quá trình tổ chức thực hiện phải vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đúng với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát vào sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của tỉnh. Các chương trình, đề án về phát triển kinh tế tập thể được ưu tiên đầu tư và tổ chức thực hiện, có sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

- Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể. Tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực, trong đó hình thức hợp tác xã là nòng cốt; thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; từng bước hình thành các cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay và tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2030:

- Toàn tỉnh có khoảng 1.200-1.400 tổ hợp tác, với khoảng 12.000-14.000 thành viên, 180-200 hợp tác xã với khoảng 21.000-22.000 thành viên, phát triển ít nhất 01 liên hiệp hợp tác xã. Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đạt loại tốt, khá; không còn hợp tác xã yếu kém.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 tỉnh có khoảng 35-40 hợp tác xã và 10-20 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.

- Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 65% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

b) Đến năm 2045:

Phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số tham gia các tổ chức kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, phấn đấu có nhiều tổ chức kinh tế tập thể có chất lượng hoạt động cao, trong đó có nhiều tổ chức kinh tế tập thể hoạt động nổi trội và hướng đến nằm trong bảng xếp hạng cao của cả nước. Bảo đảm khoảng 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tổ chức kinh tế tập thể tham gia các chuỗi liên kết. Các hợp tác xã đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a) Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Chương trình hành động số 155-CTr/TU, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhất là người đứng đầu để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; đổi mới tư duy phát triển và đẩy mạnh quyết tâm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kịp thời khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Chương trình hành động số 155-CTr/TU, Kế hoạch số 78- KH/BCSĐ đến tầng lớp Nhân dân.

- Tuyên truyền, mở các chuyên mục, chuyên đề trên báo, đài nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân về các chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể. Kịp thời phổ biến các mô hình thí điểm, các điển hình tiên tiến các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: xây dựng các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch số 10- KH/TW, Chương trình hành động số 155-CTr/TU, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ. Xây dựng các nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú.

2. Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận đến 2025; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 05 năm, hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện.

- Thực hiện khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về hợp tác xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước và cấp giấy chứng nhận cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút cán bộ có trình độ về công tác tại các hợp tác xã. Huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý chưa đạt tiêu chuẩn, chức danh, vị trí đang đảm nhiệm, nhất là Giám đốc, kế toán, kiểm soát.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các Sở, địa phương hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tập trung đất đai cho sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp quy mô lớn; hoàn thiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp, trong đó bố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế tập thể thuê; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tổ chức kinh tế tập thể chuyển đổi và thành lập mới thuê đất theo quy định, bảo đảm sử dụng đất đai có hiệu quả.

d) Sở Khoa học và Công nghệ:

- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, ưu tiên cho các đơn vị có hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm đặc thù: xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến phù hợp.

- Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý và khoa học - công nghệ cho các tổ chức kinh tế tập thể trên cơ sở nhu cầu và theo hợp đồng được ký kết với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn.

- Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và của các Bộ, ngành trung ương.

đ) Sở Công Thương: chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát thị trường; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu; hỗ trợ đăng ký sản phẩm thương mại; tham gia hội chợ, triển lãm ở trong và ngoài nước thông qua các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, khuyến công, hội trợ triển lãm,…

e) Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; trong đó: ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Liên minh Hợp tác xã tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đối với các cán bộ quản lý trong khu vực kinh tế tập thể.

i) Ngân hàng Nhà nước tỉnh: tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; chủ động nắm bắt nhu cầu vốn tín dụng của lĩnh vực kinh tế tập thể, tiếp cận các dự án/phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả để đầu tư vốn tín dụng.

k) Bảo hiểm xã hội tỉnh: Rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chủ trì phối hợp cùng Liên minh hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành có liên quan:

- Đánh giá hiệu quả của tổ chức kinh tế tập thể; rà soát, hướng dẫn tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; giải thể các hợp tác xã không hoạt động nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức và các hợp tác xã hoạt động không đúng bản chất để lành mạnh hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Đổi mới hình thức hoạt động của khu vực kinh tế tập thể; phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên trong các tổ chức kinh tế tập thể; kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh thần, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. Khuyến khích mở rộng thành viên, đa dạng hoá các loại thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể (thành viên chính thức và thành viên liên kết) tùy theo nhu cầu, khả năng đóng góp và mức độ tham gia.

- Khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ chức kinh tế tập thể; thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ, thành lập doanh nghiệp tại những tổ chức kinh tế tập thể có đủ điều kiện; nghiên cứu ủy thác một số dịch vụ công cho các tổ chức kinh tế tập thể; khuyến khích liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên; khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

- Triển khai số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về hợp tác xã nông nghiệp. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường liên kết giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, mà đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả.

c) Liên minh Hợp tác xã tỉnh: thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các hợp tác xã; xây dựng và nhân rộng một số mô hình hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả; hướng dẫn các thủ tục để giúp các hợp tác xã tăng khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

d) Ngân hàng Nhà nước tỉnh: Quản lý hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tiếp tục an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; đảm bảo hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân tuân thủ quy định của pháp luật và đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ tín dụng nhân dân.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể

a) Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp:

- Củng cố vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp tỉnh và cấp huyện; kiện toàn cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cấp tỉnh và cấp huyện theo hướng Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Thường trực Ban Chỉ đạo nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, điều hành giữa các Sở, ngành, địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Tăng cường trách nhiệm của các thành viên là các cơ quan chuyên môn trong Ban Chỉ đạo các cấp về kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công; chủ động đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và quy định hiện hành có liên quan

- Tham mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã để kịp thời nắm bắt nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của hợp tác xã.

c) Sở Nội vụ: chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, 5 năm lồng ghép chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

d) Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã để tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế đang hỗ trợ hợp tác xã tại tỉnh; nghiên cứu đẩy mạnh các hình thức hợp tác trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, thiết bị, máy móc, liên kết và mở rộng thị trường, nhất là trong việc tiếp thu các hỗ trợ kỹ thuật phát triển trong việc thành lập và nâng cao năng lực hợp tác xã.

5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đối với phát triển kinh tế tập thể

a) Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội-nghề nghiệp tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể; phối hợp tổ chức vận động, phát triển các loại hình kinh tế tập thể.

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức đại diện, trong đó Liên minh Hợp tác xã là nòng cốt nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Liên minh Hợp tác xã phát huy và làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể; hướng dẫn, chia sẻ thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể; cùng với các tổ chức kinh tế tập thể thực hiện tốt, đúng quy định một số nội dung dịch vụ công nếu được Nhà nước giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này (có Phụ lục kèm theo), Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Chương trình hành động số 155- CTr/TU, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kế hoạch này; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

b) Xây dựng kế hoạch, văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, Kế hoạch số 10-KH/TW, Chương trình hành động số 155-CTr/TU, Kế hoạch số 78-KH/BCSĐ và Kế hoạch này; trong đó phải xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, giám sát.

c) Phối hợp, tham gia xây dựng các chương trình, đề án, dự án do các cơ quan khác chủ trì nhưng có các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng và tính khả thi của các chương trình, đề án, dự án.

d) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 155-CTR/TU NGÀY 21/11/2022 CỦA TỈNH ỦY, KẾ HOẠCH SỐ 78-KH/BCSĐ NGÀY 24/01/2023 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm hoàn thành

Thời gian thực hiện

I

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 

 

 

 

1

Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 20- NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 155-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

 

Số lớp, hội nghị; số lượng người được tuyên truyền, quán triệt.

Hàng năm

2

Chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

2023-2025

3

Mở chuyên đề, chuyên mục phát thanh, phát sóng về kinh tế tập thể.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Phát thanh, phát sóng định kỳ hàng tuần

Hàng năm

4

Khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả.

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

II

Tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

 

 

 

 

1

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hàng năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

2

Xây dựng Đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Thuận đến 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

2023

3

Khai thác, sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về hợp tác xã để thực hiện công tác quản lý nhà nước và cấp giấy chứng nhận cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc tại khu vực kinh tế tập thể. Huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý chưa đạt tiêu chuẩn, chức danh, vị trí đang đảm nhiệm, nhất là Giám đốc, kế toán, kiểm soát.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch/Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

2023-2025

5

Hoàn thiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp, trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế tập thể thuê.

Sở Tài Nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Theo quy định

6

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tổ chức kinh tế tập thể chuyển đổi và thành lập mới thuê đất theo quy định, bảo đảm sử dụng đất đai có hiệu quả.

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh

Theo quy định

7

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, ưu tiên cho các đơn vị có hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm đặc thù: xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch/Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

8

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch/Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

9

Hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và của các Bộ, ngành trung ương.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Văn bản hướng dẫn

Hàng năm

10

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát thị trường; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu; hỗ trợ đăng ký sản phẩm thương mại; tham gia hội chợ, triển lãm ở trong và ngoài nước thông qua các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, khuyến công, hội trợ triển lãm…

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

11

Cân đối, bố trí ngân sách, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế tập thể đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Hàng năm

12

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, nhận thức đối với các cán bộ quản lý trong khu vực kinh tế tập thể.

Liên minh HTX tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

13

Hỗ trợ cho các chức kinh tế tập thể được vay vốn như các tổ chức kinh tế khác.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

14

Rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm việc trong hợp tác xã theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật có liên quan.

Bảo hiểm xã hội tỉnh

UBND các huyện, thành phố, Liên minh HTX tỉnh

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hàng năm

III

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

 

 

 

 

1

Hướng dẫn, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

2

Khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ chức kinh tế tập thể, thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ và thành lập doanh nghiệp tại những tổ chức kinh tế tập thể có đủ điều kiện.

UBND các huyện, thành phố

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh

 

Hàng năm

3

Xây dựng mô hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, chương trình OCOP nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên; khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

4

Triển khai số hóa cơ sở dữ liệu, thông tin về hợp tác xã nông nghiệp. Đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

 

Hàng năm

5

Tăng cường liên kết giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, mà đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

6

Xây dựng và nhân rộng một số mô hình hợp tác xã chuyển đổi số hiệu quả

Liên minh HTX tỉnh

Các Sở, ban, ngành, địa phương

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

2023-2025

IV

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể

 

 

 

 

1

Kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cấp tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

2

Kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

 

Quyết định của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Hàng năm

3

Tham mưu củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và hướng dẫn của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; Liên minh HTX tỉnh

Đề án/Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, địa phương, Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm

5

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, 5 năm.

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; Liên minh HTX tỉnh

Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh

Hàng năm