Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/L-CTN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2013

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HIẾN PHÁP

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

NAY CÔNG BỐ

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Lệnh công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • Số hiệu: 18/2013/L-CTN
  • Loại văn bản: Lệnh
  • Ngày ban hành: 08/12/2013
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Trương Tấn Sang
  • Ngày công báo: 29/12/2013
  • Số công báo: Từ số 1003 đến số 1004
  • Ngày hiệu lực: 08/12/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản