Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 của UBND Thành phố về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định chỉ số Chuyển đổi số (tiếng Anh là “Digital Transformation Index”, sau đây gọi tắt là DTI) của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc tham gia phối hợp triển khai xác định DTI năm 2024 đối với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phải đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ được giao.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, trách nhiệm về đánh giá, chấm điểm công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, đảm bảo trung thực, chính xác, đúng thời gian quy định.

II. ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH DTI

1. Tự đánh giá

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số tại cơ quan mình theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Thẩm định điểm tự đánh giá

Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng thẩm định của Thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số.

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số.

- Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất, thống nhất phương án sử dụng kết quả đánh giá DTI của các đơn vị để đánh giá, chấm điểm chỉ số thành phần “Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số” trong bộ chỉ số Cải cách hành chính Par Index năm 2024 của Thành phố.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị công bố kết quả DTI năm 2024 đối với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

2. Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương Sở; UBND các quận, huyện, thị xã

- Các cơ quan, đơn vị được đánh giá, xác định DTI năm 2024 tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; xây dựng báo cáo tự đánh giá kết quả chuyển đổi số theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phân công công chức chuyên trách theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

3. Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, thẩm định kết quả tự đánh giá chuyển đổi số đối với từng nội dung, chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ và phân công tại Phụ lục 02 kèm theo; cử Lãnh đạo đơn vị tham gia Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số; cử Lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia Tổ Công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số.

4. Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ngành liên quan thống nhất phương án sử dụng kết quả đánh giá DTI của các đơn vị để đánh giá, chấm điểm chỉ số thành phần “Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số” trong bộ chỉ số Cải cách hành chính Par Index năm 2024 của Thành phố.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành căn cứ kết quả đánh giá DTI của các đơn vị năm 2024, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai Chuyển đổi số tại đơn vị.

(Phân công nhiệm vụ và tiến độ triển khai chi tiết tại Phụ lục 01)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai xác định DTI năm 2024 được thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn xã hội hóa theo quy định. Căn cứ nhiệm vụ được giao các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, bố trí, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

2. Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp Thành phố để thực hiện Kế hoạch triển khai xác định DTI của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024 theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo, phản ánh về UBND Thành phố (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP; KGVX, KTTH, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX Dg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Minh Hải

 

PHỤ LỤC 01

CÁC NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH DTI NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND Thành phố)

Stt

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Chuẩn bị

 

 

 

 

1.

Trình UBND Thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

Văn bản

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

Tháng 4/2024

2.

Thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định

Văn bản

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

Tháng 4/2024

3.

Xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

Văn bản

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 4/2024

II

Xác định điểm tự đánh giá và thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định

 

 

 

 

1.

Tự đánh giá, xác định DTI năm 2024 và gửi kết quả về Tổ công tác

Biểu tự đánh giá

Các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 11/2024

2.

Dự thảo kết quả thẩm định (lần 01) điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị

Văn bản

Tổ công tác

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 11/2024

3.

Gửi kết quả thẩm định cho các cơ quan, đơn vị

Văn bản

Tổ công tác

Sở Thông tin và Truyền thông

Tháng 11/2024

4.

Giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng

Văn bản

Các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã

 

Tháng 11/2024

5.

Dự thảo kết quả thẩm định (lần 2)

Văn bản

Tổ công tác

 

Tháng 11/2024

III

Thống nhất phương án sử dụng kết quả đánh giá DTI để đánh giá, chấm điểm chỉ số thành phần “Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số” trong bộ chỉ số Cải cách hành chính Par Index năm 2024 của Thành phố.

Báo cáo

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND Thành phố

Tháng 5/2024

IV

Tổng hợp kết quả và công bố

 

 

 

 

1.

Báo cáo kết quả xác định DTI của các cơ quan, đơn vị

Báo cáo

Tổ công tác

 

Tháng 12/2024

2.

Xin ý kiến Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định DTI

Phiếu xin ý kiến

Sở Thông tin và Truyền thông

Hội đồng thẩm định

Tháng 12/2024

3.

Tổ chức hội nghị công bố kết quả DTI

Hội nghị

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Tháng 12/2024

 

PHỤ LỤC 02

PHÂN CÔNG CÁC SỞ, BAN, NGÀNH HƯỚNG DẪN, THEO DÕI, THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ DTI CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NĂM 2024
(THEO BỘ CHỈ SỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 920/QĐ-UBND NGÀY 19/02/2024)
(Kèm theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND Thành phố)

Stt

Đơn vị

Số lượng chỉ số cấp Thành phố

Số thứ tự Chỉ số/Chỉ số thành phần cấp Thành phố

Số lượng chỉ số cấp Huyện

Số thứ tự Chỉ số/Chỉ số thành phần cấp huyện

1

Văn phòng UBND Thành phố

10

- 2.4

- 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12

- 8.5, 8.6

11

- 2.3

- 3.6

- 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9

- 8.7

2

Sở Nội vụ

02

8.1, 8.3

 

 

3

Sở Công Thương

 

 

02

7.1, 7.3

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

01

4.8

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

01

6.14

03

- 6.10

- 7.5

- 8.9

6

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

02

- 4.7

- 8.8

7

Sở Tài chính

01

6.14

03

- 6.10

- 7.6

- 8.10

8

Sở Thông Tin và Truyền Thông

32

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

- 2.1, 2.2, 2.3

- 3.1, 3.2

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8

- 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.13

- 7.1

- 8.2

- 9.1, 9.2

35

- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

- 2.1, 2.2

- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6

- 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

- 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8

- 6.1

- 7.4

- 8.2, 8.3

- 9.1, 9.2

9

Sở Y tế

01

8.4

02

8.5, 8.6

10

Công an Thành phố

 

 

01

8.1

11

Cục Thuế Thành phố

 

 

01

7.2

12

Ngân hàng nhà nước Thành phố

 

 

01

8.4