Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/BHXH-TCKT
V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 7 năm 2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024). Để bảo đảm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực, BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 7 năm 2024 như sau:

1. Về thời điểm chi trả

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 7 năm 2024 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 75/2024/NĐ-CP. Cụ thể: Chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân đồng thời với chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng tại các điểm chi trả bắt đầu từ ngày 01/7/2024.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam, chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả cho người hưởng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chủ động tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đến đời sống người nghỉ hưu; đảm bảo hợp lý, hài hòa có chia sẻ giữa những người hưởng lương hưu với người đang đóng BHXH, giữa khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, giữa các thế hệ tham gia và thụ hưởng chính sách. Việc tổ chức chuẩn bị nguồn kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực để chi trả kịp thời, đầy đủ cho người hưởng ngay khi Nghị định số 75/2024/NĐ-CP có hiệu lực.

2.2. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Tập trung nhân lực chi trả, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chi trả vận hành thông suốt; đảm bảo chi trả kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng ngay từ 01/7/2024 (bao gồm người hưởng bằng tiền mặt và người hưởng qua tài khoản cá nhân).

- Tuyên truyền cho người hưởng về quyền lợi theo mức hưởng mới và thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có) của kỳ chi trả tháng 7/2024 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

BHXH các tỉnh phối hợp với cơ quan bưu điện nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: CSXH, CNTT, TT, TCBH;
- Lưu: VT, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2128/BHXH-TCKT về chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 7 năm 2024 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • Số hiệu: 2128/BHXH-TCKT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 01/07/2024
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Lê Hùng Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản