Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1974/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát;
(Đ/c: 516 Hai Bà Trưng, phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 509/CTQNA-TTKT3 ngày 16/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Văn bản số 273/CV-2023-HAP-TCT ngày 08/11/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5, khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 quy định về dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mới;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 19/4/2016 sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 31/2012/QH13) quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Điều 112 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có Biên bản kiểm tra thuế ngày 08/7/2021 và Thông báo số 6286/TB-CTQNA-KĐT ngày 18/11/2022 gửi Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát về việc không được hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Căn cứ Điều 16 và Điều 147 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về quyền của người nộp thuế và khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp Công ty không thống nhất với nội dung Thông báo số 6286/TB-CTQNA-KĐT ngày 18/11/2022 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thì đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để được giải quyết theo trình tự, thủ tục khiếu nại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Nam được biết/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, KK - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thị Minh Hiền

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1974/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 1974/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 10/05/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Phạm Thị Minh Hiền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản