Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/SGDĐT-VP
Về hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021

Thành phố H Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận huyện;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học;
- Giám đốc các Trung tâm GDTX, GDNN - GDTX.

Căn cứ kế hoạch Giáo dục Trung học năm học 2020 - 2021;

Căn cứ tình hình hình diễn biến dịch Covid - 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và hoàn thành chương trình năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 09/5/2021.

2. Nhà trường căn cứ thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để áp dụng thêm các hình thức kiểm tra định kỳ (bài thực hành, dự án học tập (nếu có)) để thay thế, giảm áp lực cho học sinh do điều chỉnh thời hạn hoàn thành kiểm tra đánh giá (thời hạn hoàn thành trước 15/5/2021).

3. Điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học qua internet để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020 - 2021.

Nhận được văn bản này, yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện. Những vấn đề cần trao đổi thêm, đề nghị nhà trường liên hệ với Phòng chuyên môn của Sở./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (báo cáo)
- Lưu: VP, TrH, TiH, GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu