Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11338/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

 

Kinh gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển, số 99/PC-TCT ngày 10/02/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Nguyễn Thị Ánh (Địa chỉ: Phú Diễn, Đức Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1/ Về việc thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ:

- Căn cứ Chuẩn mực số 01 Chuẩn mực chung ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định các nguyên tắc kế toán cơ bản:

“…

Nhất quán

07. Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thng nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải tnh lý do và ảnh hưởng của sự thay đi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính”

- Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy định:

“Điều 38. Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định

1. Nguyên tc kế toán

d) Thời gian khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời gian sử dụng hữu ích ước tính của tài sản khác biệt lớn so với các ước tính trước đó thời gian khấu hao phải được thay đổi tương ng...

- Căn cứ tiết d khoản 2.2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“d) Phần tch khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Hàng năm doanh nghiệp trích khu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khu hao tài sản c định kể cả trường hợp khu hao nhanh (nếu đáp ứng điều kiện)

- Căn cứ Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

+ Khoản 1 Điều 10 Chương III quy định:

“Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản c định hữu hình:

1. Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua sử dụng), doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản c định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian tch khấu hao của tài sản cố định.”

+ Khoản 3 Điều 13 quy định:

“Điều 13. Phương pháp tch khấu hao tài sản cố định:

3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

+ Khoản 2 Mục I Phụ lục 2 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp thời gian trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản c định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời gian trích khấu hao xác định lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đăng ký trừ thời gian đã trích khau hao) của tài sản cố định”

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Thời gian trích khấu hao TSCĐ Công ty của Độc giả phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm và được xem xét lại ít nhất là vào cuối mỗi năm tài chính. Khi Công ty có thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

Thời gian trích khấu hao TSCĐ phải nằm trong khung thời gian trích khấu hao các loại TSCĐ Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính và không làm thay đổi kết quả sản xuất kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

Khi Công ty của Độc giả thay đổi thời gian trích khấu hao phải xác định lại mục đích khấu hao theo quy định tại Khoản 2 Mục I Phụ lục 2 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty của Độc giả để được giải đáp cụ thể.

2/ Về thuế TNCN đối với hoạt động môi giới bất động sản:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2575/TCT-TNCN ngày 13/06/2016 về việc chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập ính kèm theo). Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị độc giả Nguyễn Thị Ánh đối chiếu, nghiên cứu áp dụng cho trường hợp Công ty của độc giả.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Mai Sơn