Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1088/LĐTBXH-TE
V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện quy định của Luật Trẻ em về Tháng hành động vì trẻ em hằng năm; để việc triển khai, tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 đồng bộ và có hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các nội dung và hoạt động như sau:

1. Chủ đề: “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.

2. Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em.

- Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì, phối hợp thực hiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh.

3. Thời gian: từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2023.

4. Thông điệp và khẩu hiệu truyền thông

- Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

- Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

- Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

5. Những hoạt động chính

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (dự kiến tuần 4 tháng 5 hoặc ngày 01/6/2023).

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại địa phương.

- Căn cứ điều kiện của địa phương, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 từ cuối tháng 5 hoặc ngày 01/6/2023.

- Hoạt động truyền thông: (i) tổ chức chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em nhất là đuối nước, tai nạn giao thông; (ii) tăng cường nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; (iii) truyền thông đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và đến từng gia đình, cộng đồng dân cư; (iv) đăng tải các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động vì trẻ em; (v) truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111), các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội tại địa phương; (vi) sử dụng các sản phẩm, tài liệu truyền thông mẫu được đăng tải trên website của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (- Triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng, chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; bàn giao quản lý trẻ em trong dịp hè; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị, sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em.

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi...; hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

6. Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em, số 35 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; điện thoại: 024.37475628) trước ngày 10/7/2023.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em) để phối hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ: Vụ KHTC, VP Bộ,
Quỹ BTTEVN, Báo Điện tử Dân trí, Báo LĐXH,
Tạp chí LĐXH, TTTT;
- Lưu: VT, Cục TE (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1088/LĐTBXH-TE hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 1088/LĐTBXH-TE
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/03/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Nguyễn Thị Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/03/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản