Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 878/TB-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ ĐỖ XUÂN TUYÊN, THỨ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH BỘ Y TẾ TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI 20 TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA NAM

Ngày 24/6/2022 tại Bộ Y tế, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế chủ trì Hội nghị trực tuyến với 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Bộ Y tế có đại diện các Vụ/Cục, Đơn vị: Cục Y tế dự phòng, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an; điểm cầu tại các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur có Lãnh đạo Viện và các phòng ban liên quan; điểm cầu các địa phương có Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và các đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương báo cáo tiến độ tiếp nhận, sử dụng vắc xin và tình hình triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam; ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp; Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng phụ trách Bộ Y tế kết luận như sau:

1. Tình hình tiếp nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng của 20 tỉnh, thành phố phu vực miền Nam

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trên phạm vi cả nước nói chung và tại khu vực miền Nam chưa đạt tiến độ theo chỉ tiêu. Đến ngày 22/6/2022, khu vực miền Nam còn khoảng 2,5 triệu liều vắc xin Pfizer tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên có hạn dùng tháng 6/2022; nếu các địa phương không đẩy mạnh tiếp nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng thì nguy cơ cao xảy ra dư thừa và hết hạn, phải hủy bỏ vắc xin.

2. Bộ Y tế giao các đơn vị thực hiện

2.1. Cục Y tế dự phòng

- Chuẩn bị nội dung và phát biểu, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của Lãnh đạo Cục liên quan đến vắc xin phòng COVID-19.

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Bộ Y tế việc thực hiện đánh giá miễn dịch cộng đồng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur (báo cáo trước ngày 10/7/2022).

- Tiếp tục nghiên cứu, trình Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn về việc mở rộng đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi.

2.2. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

- Chủ trì, phối hợp với Cục Y tế dự phòng và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dự thảo và trình Lãnh đạo Bộ Thông cáo báo chí nội dung về đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để cung cấp cho các cơ quan báo chí và 63 tỉnh, thành phố thực hiện truyền thông, xong trước ngày 30/6/2022.

- Khẩn trương phối hợp với các chuyên gia về lâm sàng, dịch tễ, tiêm chủng thực hiện các bài phỏng vấn liên quan đến vắc xin phòng COVID-19 để truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

- Chủ động đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa nội dung về vắc xin phòng COVID-19 vào các buổi giao ban báo chí, trong đó có Lãnh đạo Bộ Y tế tham dự và trao đổi, cung cấp thông tin.

2.3. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

- Chuẩn bị nội dung và phát biểu, thông tin của Lãnh đạo Viện liên quan đến vắc xin phòng COVID-19 để truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi và điều phối hợp lý, kịp thời vắc xin phòng COVID-19 giữa các địa phương để đảm bảo tiến độ triển khai tiêm chủng và sử dụng hiệu quả vắc xin.

- Căn cứ tiến độ tiêm chủng, đối tượng tiêm chủng và các yếu tố liên quan, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ vắc xin trong tháng 7/2022, xong trước ngày 30/6/2022.

2.4. Đề nghị Ủy ban nhân dân, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố

- Rà soát, thống kê cụ thể đối tượng và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022.

- Tập trung, quyết liệt chỉ đạo và thần tốc triển khai sử dụng hiệu quả vắc xin, trong đó có vắc xin Pfizer hạn dùng tháng 6/2022.

- Các địa phương không nhận vắc xin, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo và cam kết với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bùng phát trên địa bàn do người dân chưa được tiêm chủng.

- Tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và phối hợp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Huy động sự tham gia của tất cả các sở ban ngành, đoàn thể để phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng, theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

- Thực hiện khen thưởng, động viên kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT (để báo cáo);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Vũ Thị Kim Anh