Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 491/TB-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG, BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận dược Văn bản số 2533/STC-QLG ngày 08/5/2023 của Sở Tài chính về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố. Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo tổng hợp của Văn phòng UBND Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất về chủ trương với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 2533/STC-QLG ngày 08/5/2023 về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố rà soát, hoàn thiện Tờ trình của UBND Thành phố gửi Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố theo quy định.

3. Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện kết luận, chỉ đạo nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Đ/c PCT Thường trực UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố (để b/c);
- Các Ủy viên UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVPĐ.Q.Hùng, Phòng: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTTH Thái.
(22349)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Việt Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 491/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  • Số hiệu: 491/TB-UBND
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 24/05/2023
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Trương Việt Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/05/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản