Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/TB-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ SỬA ĐỔI MỨC CHI QUY ĐỊNH TẠI MỤC 1, BIỂU SỐ 03, PHỤ LỤC 02 NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2019/NQ-HĐND NGÀY 08/7/2019 CỦA HĐND THÀNH PHỐ

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 2585/STC-TCHCSN ngày 10/5/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố sửa đổi mức chi quy định tại mục 1, Biểu số 03, Phụ lục 02 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các đồng chí Thành viên UBND Thành phố, báo cáo tổng hợp của Văn phòng UBND Thành phố, UBND Thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2585/STC-TCHCSN ngày 10/5/2023 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố sửa đổi mức chi quy định tại mục 1, Biểu số 03, Phụ lục số 02 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố.

2. Phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải xem xét, ký Tờ trình của UBND Thành phố gửi Thường trực HĐND Thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố sửa đổi mức chi quy định tại mục 1, Biểu số 03, Phụ lục số 02 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố theo quy chế làm việc của UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Đ/c PCT Thường trực UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố (để b/c);
- Các Ủy viên UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVPĐ.Q.Hùng, Phòng: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTTH Thái.
(19225)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trương Việt Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 490/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi mức chi quy định tại mục 1, Biểu số 03, Phụ lục 02 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND

  • Số hiệu: 490/TB-UBND
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 24/05/2023
  • Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
  • Người ký: Trương Việt Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/05/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản