Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 303/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG RA KHỎI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngày 02 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về việc xây dựng Đề án thí điểm tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư (gọi tắt là Đề án). Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thành Phong - Phó Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo các Ủy ban Kinh tế và Pháp luật của Quốc hội; lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương.

Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về quá trình tiếp thu, hoàn thiện Đề án và ý kiến của các đại biểu dự họp Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận như sau:

1. Đề án đã được Thường trực Chính phủ nghe cho ý kiến ngày 25 tháng 10 năm 2021. Đây là việc quan trọng, thời gian gấp, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và các Bộ ngành phát biểu tại cuộc họp Thường trực nêu trên và ý kiến của đại biểu tại cuộc họp hôm nay, nhất là ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban Kinh tế và Pháp luật của Quốc hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ để Bộ Tư pháp thẩm định; đồng thời gửi hồ sơ đến Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để các Ủy ban nghiên cứu, tham gia ý kiến trước về Đề án và tạo sự đồng thuận khi Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Bộ Tư pháp tập trung việc thẩm định hồ sơ Đề án và hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai thực hiện xây dựng, trình Đề án đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng Đề án theo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án, báo cáo Thường trực Chính phủ và báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2021. Hồ sơ gửi về Văn phòng Chính phủ, để tổng hợp theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đế Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TNMT, NN, XD, TP, CT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký của TTgCP, các PTTg, các Vụ: CN, KTTH, PL;
- Lưu: VT, NN (2). Thuy

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục