Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Tham gia thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tin

Số hồ sơ: B-NHA-002126-TT
Cơ quan hành chính: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lĩnh vực: Ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng