Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t ổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Bộ là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Bộ trưởng tổ chức các hoạt động chung của Bộ; theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc cho hoạt động của Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách qua Văn phòng Bộ.

Văn phòng Bộ có con dấu riêng và có tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp, xây dựng trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng thời gian nhất định.

2. Trình Bộ trưởng các dự án, đề án, chương trình, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chuẩ n bị nội dung các bài viết, phát biểu, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, giải quyết kiến nghị của cử tri.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, các cuộc họp, các buổi là m việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Bộ; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Bộ.

6. Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Lãnh đạo Bộ.

7. Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong công tác điều hành các hoạt động của Bộ; tổ chức phối hợp công tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ; đầu mối liên hệ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ; chủ trì xây dựng, thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ.

8. Kiểm tra về trình tự, thủ tục, thể thức văn bản và tham mưu tổng hợp về nội dung đối với các đề án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Bộ; kiểm tra về trình tự, thủ tục, thể thức văn bản các công việc khác do các đơn vị, tổ chức liên quan trình Lãnh đạo Bộ.

9. Quản lý, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

10. Tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý, triển khai thực hiện công tá c bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ.

11. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị báo chí của Bộ; đầu mối theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội liên quan đến các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ và kiến nghị, đề xuất Bộ trưởng xem xét, xử lý.

12. Tổ chức thực hiện việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng; chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

13. Đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo quy định của pháp luật.

14. Phối hợp với các Cục, Vụ trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo phân công của Bộ trưởng.

15. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động điều hành và quản lý hành chính tại cơ quan Bộ.

16. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản; đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan Bộ và công tác quản trị nội bộ; quản lý kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện về tài chính cho các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách qua Văn phòng Bộ.

17. Giúp Bộ trưởng triển khai thực hiện công tác an ninh - quốc phòng, phòng chống khủng bố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ; thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết và tang lễ của Bộ.

18. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường tại cơ quan Bộ; chăm sóc sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Bộ.

19. Quản lý và làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản, mua sắm, thuê trang thiết bị, các dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và trụ sở của Bộ khi được Bộ trưởng giao.

20. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch khi được Bộ trưởng giao hoặc phân công; tổ chức các hoạt động có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo chương trình, kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt.

22. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Chánh Văn phòng Bộ và các Phó Chánh Văn phòng Bộ.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức trực thuộc:

a) Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền;

b) Phòng Thư ký - Biên tập;

c) Phòng Hành chính;

d) Phòng Quản trị;

đ) Phòng Tài vụ;

e) Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

g) Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;

h) Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Trung tâm Dịch vụ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Văn phòng Bộ; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng, tổ chức và đơn vị sự nghiệp trực thuộc; bố trí, sắp xếp công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Bộ và Quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2969/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Điều 2 Quyết định số 2655/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, TCCB, BT (200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng