Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG PHỤ LỤC DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2114/QĐ-TTG NGÀY 16/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 19-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phần D. Các nhiệm vụ lập pháp mới vào Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Bộ Nội vụ trên cơ sở đề nghị của Hội Luật Gia Việt Nam phối hợp nghiên cứu, rà soát Luật Trưng cầu ý dân; Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, rà soát Bộ luật Hàng hải Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa; Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh “tài sản số” (“tài sản ảo”, “tài sản mã hóa”), quản lý các giao dịch liên quan đến “tài sản số” (“tài sản ảo”, “tài sản mã hóa”).

Báo cáo Chính phủ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ nêu tại khoản này trước ngày 31/12/2024.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ, chủ động báo cáo Chính phủ và gửi Báo cáo kết quả nghiên cứu đã hoàn thiện về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp đúng thời hạn.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng Báo cáo của Chính phủ về kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ lập pháp mới để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg và
các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục KSTT;
- Lưu: VT, PL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XV
(Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

D. CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHÁP MỚI ĐƯỢC BỔ SUNG

TT

Tên dự án

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời hạn báo cáo Chính phủ (chậm nhất trước ngày)

Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp để tổng hợp

I.

Các nhiệm vụ cần nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản hiện hành

1.

Nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát

2.

Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù

30/9/2024

31/10/2024

3.

Nghiên cứu, rà soát Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

30/9/2024

31/10/2024

4.

Nghiên cứu, rà soát Luật Quy hoạch

30/9/2024

31/10/2024

5.

Nghiên cứu, rà soát Luật Đầu tư công

30/9/2024

31/10/2024

6.

Nghiên cứu, rà soát Luật Cư trú

Bộ Công an

Đã hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát

7.

Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức Chính phủ

Bộ Nội vụ

30/9/2024

31/10/2024

8.

Nghiên cứu, rà soát Luật Tổ chức chính quyền địa phương

30/9/2024

31/10/2024

9.

Nghiên cứu, rà soát Luật Giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

30/9/2024

31/10/2024

10.

Nghiên cứu, rà soát Luật Thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp

30/9/2024

31/10/2024

11.

Nghiên cứu, rà soát Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính

30/9/2024

31/10/2024

12.

Nghiên cứu, rà soát Luật Kiểm toán độc lập

30/9/2024

31/10/2024

13.

Nghiên cứu, rà soát Luật Kế toán

30/9/2024

31/10/2024

14.

Nghiên cứu, rà soát Luật Bình đẳng giới

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

30/9/2025

31/10/2025

II.

Các nhiệm vụ cần nghiên cứu, đề xuất ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết

15.

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi

Bộ Giáo dục và Đào tạo

30/5/2024

30/5/2024

16.

Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an

30/9/2024

31/10/2024

17.

Nghiên cứu, xây dựng dự án Luật điều chỉnh về khu công nghiệp, khu kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

30/9/2024

31/10/2024

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 424/QĐ-TTg năm 2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 424/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/05/2024
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Trần Lưu Quang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản