Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 369/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG KHÂU CẤP PHÁT, THANH TOÁN, CHO VAY VỐN ĐẦU TƯ XDCB CỦA NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 187/CP ngày 10/12/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Đầu tư phát triển trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định 92/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP;
Để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục, tránh phiền hà cho các chủ đầu tư và đơn vị trong khâu cấp phát, thanh toán, cho vay vốn đầu tư tư XDCB;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong khâu cấp phát, thanh toán, cho vay vốn đầu tư XDCB của Nhà nước qua hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển.

Điều 2. Tổng cục Đầu tư phát triển xây dựng và ban hành quy trình cấp phát, thanh toán và cho vay vốn cụ thể để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Hội, các đoàn thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 91, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Đầu tư phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 369/1998/QĐ-BTC về đơn giản hoá thủ tục hành chính trong khâu cấp phát, thanh toán, cho vay vốn đầu tư XDCB của Nhà nước quan hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 369/1998/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 28/03/1998
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Lê Thị Băng Tâm
  • Ngày công báo: 10/06/1998
  • Số công báo: Số 16
  • Ngày hiệu lực: 12/04/1998
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản