Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2024/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 6 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN SINH VIÊN SƯ PHẠM NĂM HỌC 2023 - 2024 THEO PHƯƠNG THỨC GIAO NHIỆM VỤ, ĐẶT HÀNG HOẶC ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định các tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm năm học 2023 - 2024 theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum;

b) Các cơ sở đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo sinh viên sư phạm;

c) Sinh viên sư phạm đã trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo giáo viên theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và có đăng ký đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu;

d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đào tạo sinh viên sư phạm theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Điều 2. Tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo

1. Sinh viên được tuyển chọn phải đáp ứng các tiêu chí chung sau đây:

a) Sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên đã trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo giáo viên được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo và có đăng ký đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu;

b) Đã được đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

c) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt trở lên và xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên đối với sinh viên trúng tuyển đại học, cao đẳng;

d) Có đơn đăng ký tình nguyện công tác lâu dài (ít nhất 10 (mười) năm) tại cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển dụng sinh viên đào tạo theo địa chỉ và cam kết bồi hoàn tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ theo quy định.

2. Tiêu chí khác

a) Một địa chỉ đào tạo (trường mầm non, phổ thông) chỉ có 01 (một) sinh viên có đơn đăng ký đào tạo thì sinh viên đó được xét chọn.

b) Một địa chỉ đào tạo có nhiều sinh viên có đơn đăng ký đào tạo thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau và ưu tiên sinh viên người dân tộc thiểu số:

Ưu tiên 1: Có đăng ký thường trú tại xã có địa chỉ đào tạo;

Ưu tiên 2: Có đăng ký thường trú tại huyện có địa chỉ đào tạo;

Ưu tiên 3: Có đăng ký thường trú tại huyện khác;

Trường hợp nhiều sinh viên có cùng thứ tự ưu tiên như nhau thì xét theo điểm trúng tuyển vào trường.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2024.

Đối với sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên đã được tạm tuyển để đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trong năm học 2023 - 2024 nhưng phù hợp với tiêu chí được quy định tại Điều 2 Quyết định này thì được xem xét, tuyển chọn, phê duyệt chính thức.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở đào tạo được tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo sinh viên sư phạm; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Pháp chế);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trường Cao đẳng Kon Tum;
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;
- Báo Kon Tum;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Sở Nội vụ (Quản lý Văn thư - Lưu trữ);
- Lưu: VT, KGVX.
THT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 33/2024/QĐ-UBND về Quy định tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm năm học 2023-2024 theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  • Số hiệu: 33/2024/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 08/06/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
  • Người ký: Lê Ngọc Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Không xác định
Tải văn bản