Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI GIAI ĐOẠN 2023-2030” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 665/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 2 Quyết định số số 651/QĐ -BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 579/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB (Ha).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

KẾ HOẠCH

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1605/QĐ-CHK ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Quyết định số 579/QĐ- BGTVT ngày 13/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” (sau đây gọi là Phong trào thi đua); Cục Hàng không Việt Nam ban hành Kế hoạch hưởng ứng Phong trào thi đua, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục HKVN về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc chủ động, tích cực học tập và tự học tập nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Cục HKVN.

b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy các tập thể, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục HKVN học tập và tự học tập suốt đời.

c) Nội dung và hình thức thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm bảo đảm công bằng xã hội về cơ hội học tập và bình đẳng xã hội về điều kiện học tập, bảo đảm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiêu chí cụ thể, phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao đối với từng cơ quan, đơn vị, tránh hình thức, lãng phí.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua. Định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, qua đó chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và khen thưởng kịp thời các tập thể, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Gắn Phong trào thi đua với cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

3. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong phát động tổ chức Phong trào thi đua; phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên về tinh thần học tập và tự học tập suốt đời, ý thức vận động lôi cuốn toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện Phong trào thi đua, phát triển các nền tảng, tài nguyên giáo dục dùng chung phù hợp trên không gian mạng và hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá kết quả triển khai Phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các cơ quan, đơn vị tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác học tập và tự học tập nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách, xây dựng mô hình học tập và tự học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; thi đua học tập và tự học tập suốt đời; phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập đến từng công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xuyên suốt trong đơn vị và xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và tự học tập như: “Tự học, tự rèn, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “Rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong”; xây dựng văn hóa học tập và tự học tập ch o đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

4. Thi đua học tập để tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực đào tạo chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập và tự học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập và tự học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện học tập và tự học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chí thi đua

a) Đối với tập thể

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản chế độ, chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý và tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị học tập và tự học tập suốt đời.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về học tập và tự học tập suốt đời trong nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ với phương châm lấy tự học là chính.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý; cung ứng các dịch vụ học tập, các chương trình và tài liệu học tập theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Đối với cá nhân

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập’’ theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành.

- Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, cụ thể được cấp có thẩm quyền công nhận trong việc tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục HKVN Nam nhằm thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

2. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

a) Hình thức khen thưởng

- Hàng năm: Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua của các tập thể, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị biểu dương, đề nghị khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền các tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong Cục HKVN bằng hình thức phù hợp và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Khen thưởng trong đợt sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 - 2030:

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

+ Giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

b) Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, việc xét khen thưởng cho các tập thể, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục HKVN tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Theo nhiệm vụ được giao, các quan, đơn vị chủ động triển khai Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình (có Phụ lục kèm theo).

2. Phòng Tổ chức cán bộ: Tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-BGTVT và Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo về Cục HKVN (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC THI ĐUA XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP, ĐẨY MẠNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030” TRONG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Kèm theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số: 1605/QĐ-CHK ngày 05/7/2024 của Cục trưởng Cục HKVN)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua cấp Cục HKVN.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

Quý III/2024

2.

Chủ trì, đôn đốc, theo dõi kết quả triển khai các nội dung của Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

Hàng năm

3.

Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Phong trào thi đua của Cục, báo cáo Bộ GTVT theo quy định.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục

Hàng năm

4.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua hàng năm, định kỳ, chuyên đề tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Cục HKVN

Phòng Tổ chức cán bộ

Quý III/2024

5.

a) Phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Kế hoạch hưởng ứng Phong trào thi đua của Cục HKVN tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc Cục HKVN

- Công đoàn Cục HKVN

- Đoàn Thanh niên CSHCM Cục HKVN

Hàng năm

b) Căn cứ nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Phong trào thi đua có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN

Phòng Tổ chức cán bộ

Hàng năm

6.

Tuyên truyền, đăng tải các thông tin về các hoạt động, kết quả tổ chức, triển khai Phong trào thi đua của Cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN.

Văn phòng Cục HKVN; Các đơn vị trực thuộc Cục HKVN

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục

Hàng năm

7.

Tuyên truyền, giới thiệu mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong Cục HKVN trong thực hiện Phong trào thi đua.

Văn phòng Cục HKVN; Các đơn vị trực thuộc Cục HKVN

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục

Hàng năm

8.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và gửi báo cáo về Cục HKVN (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN

Phòng Tổ chức cán bộ

Hàng năm

9.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua cùng cấp thống nhất các nội dung, biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua; đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời trên cơ sở kết quả thực hiện Phong trào thi đua của tập thể, cá nhân bằng các hình thức phù hợp và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp; Ban chỉ đạo Phong trào thi đua cấp Cục HKVN; Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN

Phòng Tổ chức cán bộ

Hàng năm

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1605/QĐ-CHK năm 2024 Kế hoạch hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” của Thủ tướng Chính phủ do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

  • Số hiệu: 1605/QĐ-CHK
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/07/2024
  • Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam
  • Người ký: Đinh Việt Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản