Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1478/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2023/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để biết),
- Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở DL các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL (để đăng thông tin);
- Lưu: VT, GĐ, Nhật (120).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2023/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Để triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Luật số 13/2022/QH15) và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi là Nghị định số 76/2023/NĐ-CP) kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15, Nghị định số 76/2023/NĐ-CP và Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

b) Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, đơn vị tổ chức ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

c) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, đơn vị ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

b) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, vai trò của cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì với các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

c) Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm thống nhất thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP trên phạm vi cả nước.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan chủ trì: Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Gia đình và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức tuyên truyền Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP tại trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6) hằng năm.

c) Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình và trên mạng xã hội

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Biên soạn tài liệu mẫu về phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Y tế

- Thời gian thực hiện: Năm 2025

e) Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, tư vấn viên về phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Công an và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

g) Hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho người làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

h) Xây dựng tài liệu hướng dẫn tư vấn tâm lý, kỹ năng và tài liệu trợ giúp pháp lý để ứng phó với bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế; Bộ Công an và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

i) Triển khai tài liệu hướng dẫn thông tin, tuyên truyền, giáo dục; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình, tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

2. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Cấp trình: Chính phủ

- Thời gian trình: Trước ngày 15 tháng 10 năm 2024.

b) Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Cấp trình: Thủ tướng Chính phủ

- Thời gian trình: Tháng 10 năm 2025.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, văn bản quản lý điều hành liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình các cấp

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Cấp trình: Thủ tướng Chính phủ

- Thời gian trình: Tháng 10 năm 2025.

5. Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật số 13/2022/QH15 và Nghị định số 76/2023/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Vụ Gia đình và Thanh tra Bộ

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm hoặc đột xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác (nếu có). Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Gia đình để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ kịp thời phản ánh về Vụ Gia đình để báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỐ 13/2022/QH15 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2023/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Tham mưu/ Thực hiện

Ghi chú

1

Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn thực hiện Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

2

Tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Các cơ quan, đơn vị

Hằng năm

3

Biên soạn tài liệu tập huấn báo cáo viên, tư vấn viên về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

4

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về tư vấn, hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

5

Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

6

Xây dựng, vận hành tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

7

Khuyến khích sáng tác văn học, nghệ thuật về phòng, chống bạo lực gia đình

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Hằng năm

8

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu

Vụ Gia đình

Hằng năm

9

Xây dựng tài liệu giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư và thực hiện công việc phục vụ cộng đồng

Cục Văn hóa cơ sở

Hằng năm

11

Xây dựng tài liệu hướng dẫn việc bảo vệ người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và người báo tin, tố giác về bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

12

Xây dựng tài liệu mẫu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho nhân viên trực tiếp tham gia phòng, chống bạo lực gia đình tại các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

13

Xây dựng Nghị định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Trước 15/10/2024

14

Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Năm 2025

15

Thực hiện điều phối liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

16

Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác gia đình các cấp

Vụ Gia đình

Năm 2026

17

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

18

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

Vụ Đào tạo

Hằng năm

19

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Hằng năm

20

Khen thưởng tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Tổ chức cán bộ

Hằng năm

21

Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phòng, chống bạo lực gia đình

Thanh tra Bộ

Hằng năm

22

Xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Theo yêu cầu

23

Xây dựng Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2026-2035

Vụ Gia đình

Năm 2025

24

Tổng kết kinh nghiệm và hướng dẫn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Năm 2025

25

Hướng dẫn việc đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào hương ước, quy ước cộng đồng dân cư.

Vụ Pháp chế

Năm 2025

26

Xây dựng Chương trình phối hợp với Bộ Y tế phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

Năm 2025

27

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng quy định mức chi triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Gia đình

Năm 2024

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1478/QÐ-BVHTTDL năm 2024 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 1478/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/06/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Trịnh Thị Thủy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản