Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 642/QĐ-BYT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2024 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/2024/TT-BYT NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau: “Công bố kèm theo Quyết định này 05 (năm) thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc phạm quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế quy định về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ khám bệnh, chữa bệnh”.

2. Sửa đổi tên, lĩnh vực của các thủ tục hành chính mới ban hành tại Phần I: Danh mục thủ tục hành chính và Phần II: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành. (Chi tiết tại phụ lục I kèm theo).

3. Bổ sung Danh mục 02 (hai) thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế. (Chi tiết tại phụ II kèm theo).

4. Sửa đổi mục thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính số 2 tại Phần II: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính như sau: “10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ”.

5. Sửa đổi mục thời hạn giải quyết của thủ tục hành chính số 3 tại Phần II: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính như sau: “07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ”.

6. Thay thế cụm từ “Lệ phí” thành “Phí” tại Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ; Người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng UBND, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử - Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Website của Cục Quản lý YDCT;
- Lưu: VT, YDCT (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

PHỤ LỤC I:

SỬA ĐỔI TÊN, LĨNH VỰC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 642/QĐ-BYT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT

Y, Dược cổ truyền

Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền); Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2

Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và khoản 6 Điều 1 Thông tư số 02/2024/TT-BYT

Y, Dược cổ truyền

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3

Cấp lại giấy chứng nhận lương y

Y, Dược cổ truyền

Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền); Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4

Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Y, Dược cổ truyền

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

5

Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

Y, Dược cổ truyền

Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 

PHỤ LỤC II:

BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 642/QĐ-BYT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1463/QĐ-BYT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp địa phương

 

 

 

1

2.000980

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024

Khám, chữa bệnh

Sở Y tế

2

2.000968

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024

Khám, chữa bệnh

Sở Y tế

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1463/QĐ-BYT năm 2024 sửa đổi nội dung Quyết định 642/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại Thông tư 02/2024/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 1463/QĐ-BYT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/05/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản