Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-014913-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ nghiệm thu hợp lệ, phương tiện cải tạo theo đúng thiết kế đã được duyệt.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng