Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 697/KH-BNN-PC

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA IX) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Thực hiện kế hoạch số 85-KH/BCĐ, ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1. Mục đích

Nhằm đánh giá khách quan, đầy đủ:

- Tình hình quán triệt Nghị quyết và những chuyển biến về nhận thức trong công tác quản lý đất đai sau khi có Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX);

- Những kết quả đạt được hạn chế, vướng mắc; nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX);

- Đề xuất một số chủ trương và giải pháp để tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật Đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Nội dung

- Tình hình tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết và tổ chức chỉ đạo thực hiện;

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX);

- Sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Đất đai với các Luật khác liên quan;

- Những vướng mắc bất cập, nguyên nhân trong các quy định của Luật Đất đai;

- Đề xuất giải pháp để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả;

- Đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần sửa đổi Luật Đất đai năm 2003.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ ngày 20/02 đến ngày 30/4/2012.

- Địa điểm tại các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang và các Tổng công ty: Lâm nghiệp, Cà phê, Cao su, Chè và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện (kèm theo phụ lục)

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Bộ;
- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lữ Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT
(Ban hành kèm theo công văn số 697/KH-BNN-PC ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Vụ Pháp chế)

Dự kiến phân công thực hiện

Thời gian

Địa điểm

Chủ trì

Người tham gia
(Chuyên viên)

20-24/2/2012

Cao Bằng

Lãnh đạo Vụ

Hoàng Hữu Nam;

Đàm Thị Thanh Xuân;

Nguyễn Quốc Khánh;

Lê Thị Hải Vân.

27/2-2/3/2012

Bắc Giang

Lãnh đạo Vụ

Dương Văn Cường;

Phạm Thùy Trang;

Nguyễn Quang Huy;

Nguyễn Thành Trung

5-9/3/2012

Yên Bái

Lãnh đạo Vụ

Hoàng Hữu Nam;

Trần Tiến Hùng;

Tống Khánh Ly;

Ngô Thị Tuyết.

12-16/3/2012

Lạng Sơn

Lãnh đạo Vụ

Dương Văn Cường;

Phạm Thùy Trang;

Nguyễn Quang Huy;

Nguyễn Thành Trung

19-23/3/2012

Điện Biên

Lãnh đạo Vụ

Hoàng Hữu Nam;

Đàm Thị Thanh Xuân;

Nguyễn Quốc Khánh;

Lê Thị Hải Vân.

9-13/4/2012

Tuyên Quang

Lãnh đạo Vụ

Hoàng Hữu Nam;

Trần Tiến Hùng;

Tống Khánh Ly;

Ngô Thị Tuyết.