Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 351/KH-UBND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 5512/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

Ủy ban nhân dân quận triển khai kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, về vị trí, vai trò, quan điểm phát triển kinh tế tập thể trong tình hình hiện nay. Trong đó, tập trung vận động nhân dân tham gia thành lập hợp tác xã gắn với củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX hiện có đúng quy định của Luật Hợp tác xã 2012 (về bản chất, mục tiêu, phân phối thu nhập, nguồn nhân lực, năng lực quản trị, chấp hành pháp luật HTX...); đẩy mạnh việc phát triển kinh tế tập thể cùng các thành phần kinh tế khác theo định hướng cơ cấu kinh tế của quận.

- Tập trung triển khai giải pháp cụ thể, hỗ trợ các đơn vị kinh tế tập thể nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả về kinh tế. Hoàn thành chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn phát triển các HTX theo hướng tăng quy mô hoạt động, sản xuất kinh doanh đa ngành, đa sở hữu; khuyến khích thành lập mới các mô hình HTX dịch vụ: bốc dỡ hàng hóa, vệ sinh công cộng, sửa chữa điện, nước, nhà ở, chăm sóc cây xanh... đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận.

- Hướng trọng tâm hoạt động của HTX gắn với phục vụ lợi ích kinh tế, xã hội của thành viên, tập thể và cộng đồng, trong đó cùng tham gia giải quyết việc làm, đem lại thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống xã viên và người lao động, thu hút được lao động trẻ, có tri thức gắn bó lâu dài với HTX, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư, là cơ sở góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của quận.

- Vận động các HTX xây dựng lực lượng chính trị và tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng và đoàn thể tại các hợp tác xã hoạt động và phát triển, gắn với phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh tại đơn vị, trong khối các HTX và phong trào thi đua yêu nước do quận phát động hàng năm.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1 .Công tác quản lý nhà nước:

- Phối hợp Liên minh hợp tác xã thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan HTX; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: tổ chức họp mặt hợp tác xã định kỳ (6 tháng/lần) hoặc đột xuất, tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị sơ, tổng kết, tham dự đại hội thành viên thường niên và nhiệm kỳ của các hợp tác xã... Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động, nhu cầu cần thiết của HTX và phổ biến các chương trình hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương, Thành phố và kế hoạch của Quận, từ đó định hướng, đề ra giải pháp hỗ trợ cho các HTX trong liên kết, mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa ngành nghề nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Hướng dẫn, thực hiện đăng ký mới, thay đổi nội dung đăng ký của HTX, nhất là kịp thời hướng dẫn các HTX về thực hiện sửa đổi Điều lệ, Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu khi thành lập mới hoặc thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật HTX, Điều lệ và xử lý các hành vi vi phạm của các HTX theo quy định pháp luật.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, các điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể nhằm nhân rộng và phát triển thêm HTX mới trên địa bàn dân cư.

2. Về phát triển kinh tế tập thể:

- Khuyến khích các HTX đầu tư mở rộng địa bàn hoạt động và không giới hạn về quy mô, số lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo hoạt động đúng định hướng với từng loại hình cụ thể (cung ứng sản phẩm, dịch vụ; tạo việc làm). Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khối kinh tế tập thể đạt bình quân 6% năm trở lên.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, phấn đấu số HTX hoạt động khá đạt trên 60%.

- Định hướng việc liên kết, sáp nhập các HTX có quy mô nhỏ thành HTX có quy mô lớn để nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và thành viên, đồng thời mạnh dạn vận động giải thể tự nguyện đối với những HTX không có triển vọng phát triển. Cụ thể như sau:

+ Đối với các HTX CN - TTCN: tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các hợp tác xã hiện có, nhất là phát triển các HTX sản xuất kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các ngành nghề truyền thống, góp phần đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, đối với HTX nợ đọng liên quan nhiều lĩnh vực, thanh toán công nợ kéo dài, chây ỳ, định hướng là tạo điều kiện cho HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi và cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong trường hợp HTX không thể thực hiện thì vận động giải thể.thuyvy

+ Đối với các HTX TM - DV: khuyến khích phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ của HTX trong khu dân cư; liên kết với Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố, các doanh nghiệp khác cùng tham gia phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ tiện lợi, trong đó có các mặt hàng thiết yếu phục vụ chương trình bình ổn thị trường. Tiếp tục quan tâm củng cố mô hình HTX kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo hướng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khai thác và quản lý chợ gắn với phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, hiệu quả, thực hiện tốt định mức nộp ngân sách. Tranh thủ sự đồng thuận từ Liên minh HTX Thành phố cùng các ban ngành đoàn thể thuộc quận, vận động giải thể tự nguyện theo quy định đối với HTX hoạt động không hiệu quả, công nợ nhiều nhưng không có khả năng thanh toán và tiếp tục sáp nhập HTX TM-DV có quy mô nhỏ lẻ thành HTX có quy mô lớn hoặc tự nguyện giải thể chuyển sang loại hình kinh doanh khác. Quan tâm tập trung củng cố, hỗ trợ HTX Thanh niên Hùng Khuê nhằm nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động (tăng vốn góp, phát triển thêm thành viên mới...).

+ Đối với các HTX GTVT: quan tâm hỗ trợ và thúc đẩy HTX phát triển, khuyến khích các HTX phát triển đồng bộ các hoạt động cung cấp dịch vụ cho xã viên về vật tư, xăng dầu, sửa chữa phương tiện, kinh doanh bến bãi, dịch vụ đăng kiểm...

3. Công tác hỗ trợ, ưu đãi kinh tế tập thể:

- Phối hợp với Liên minh HTX Thành phố thực hiện các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, thành viên HTX; xây dựng hệ thống thông tin; chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư; khuyến khích đầu tư hoạt động giao dịch thương mại điện tử (nếu đủ điều kiện); tư vấn hỗ trợ phát triển HTX, thành lập HTX mới.

- Phối hợp với Liên minh HTX thành phố tổ chức giao ban định kỳ, đối thoại với các HTX; thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX trên cơ sở đó đề ra các biện pháp cụ thể hỗ trợ phát triển HTX. Tổ chức sơ kết, tổng kết thi đua, đánh giá và khen thưởng hoạt động phát triển thành phần kinh tế tập thể (thành lập mới, sáp nhập, chuyển đổi mô hình); tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm các mô hình HTX đã và đang hoạt động có hiệu quả trong các đoàn thể, HTX ở các địa phương khác để áp dụng trên địa bàn.

4. Công tác chuyển đổi hoạt động HTX theo Luật HTX năm 2012:

Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân quận về chuyển đổi mô hình hoạt động hợp tác xã theo Luật HTX năm 2012. Theo đó tập trung định hướng, hướng dẫn các HTX chủ động lựa chọn loại hình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị (cung ứng sản phẩm, dịch vụ; tạo việc làm), sửa đổi bổ sung Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch...nhằm hỗ trợ các HTX hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động trước ngày 01/7/2016 theo quy định.

5. Hoạt động tín dụng nội bộ:

Nhằm tạo điều kiện cho các HTX tăng nguồn thu thông qua hoạt động tín dụng nội bộ. Căn cứ quy định tại Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với HTX, định hướng các HTX kinh doanh khai thác và quản lý chợ xây dựng phương án, quy chế hoạt động tín dụng thông qua đại hội thành viên và chỉ được hoạt động sau khi được sự cho phép của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận khi có thay đổi thành viên, trong đó đồng chí Phó bí thư Thường trực Quận ủy làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách Kinh tế làm Phó Trưởng ban; đồng chí Phó Trưởng phòng Kinh tế làm thành viên thường trực và đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể thuộc quận là thành viên.

2. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể quận tham mưu Quận ủy xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn quận năm 2016.

3. Phòng Kinh tế, cơ quan thường trực tham mưu Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các Sở Ngành, Liên minh HTX thành phố triển khai các biện pháp hỗ trợ và tạo điều kiện để các HTX phát triển đúng định hướng của quận và tổng hợp báo cáo cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận định kỳ 6 tháng, năm.

4. Phòng Tư pháp phối hợp phòng Kinh tế và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan HTX; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX và chế độ chính sách của người lao động tại HTX.

5. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các ban ngành có liên quan rà soát các chính sách và vận dụng hỗ trợ vốn cho HTX từ các nguồn: Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ xóa đói giảm nghèo...đồng thời hướng dẫn các HTX có nhu cầu về vốn lập phương án vay vốn để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.

6. Chi cục Thuế rà soát các chính sách ưu đãi có liên quan đến HTX để tham mưu ban chỉ đạo quận triển khai thực hiện.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể quận và giải quyết các vấn đề có liên quan đến kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho HTX (nếu có).

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận (thành viên Ban chỉ đạo) chủ trì cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quận phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, lồng ghép với Nghị quyết, kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, khuyến khích thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng và các quy định pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo về Ban Chỉ đạo (thông qua phòng Kinh tế) để kịp thời chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch-Đầu tư (P.KTTT);
- Sở Công Thương (P.QLCN);
- Liên minh HTX thành phố;
- TT/QU (PBT/TT);
- UBND quận (CT, các PCT);
- Thành viên BCĐ KTTT quận;
- Các phòng ban, đoàn thể quận;
- VP/QU, VP/UBND quận;
- UBND 15 phường;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Minh