Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1071/TTg-TCCV
V/v công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tổ chức việc rà soát TTHC tại bộ, ngành, địa phương  

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
- Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

 

Để công bố công khai trên Internet bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính áp dụng tại 4 cấp chính quyền (bộ, tỉnh, huyện, xã) trong tháng 9 năm 2009 và chuẩn bị tốt cho việc triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính của đề án 30, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trước ngày 15 tháng 8 năm 2009 ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước ngày 20 tháng 8 năm 2009 ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc 3 cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cập nhật thường xuyên, kịp thời các thủ tục hành chính thống kê thiếu, mới ban hành, sửa đổi, bổ sung vào bộ thủ tục hành chính đã được công bố hoặc loại bỏ, thay thế ngay những thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ trong bộ thủ tục hành chính này để cập nhật kịp thời vào bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

- Bố trí đủ cán bộ chuyên trách làm việc tại Tổ công tác thực hiện đề án 30 tại các bộ, ngành, địa phương (không bao gồm Tổ công tác các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Thanh tra, Ủy ban Dân tộc), bảo đảm tối thiểu mỗi Tổ công tác có 5 cán bộ chuyên trách làm việc tập trung tại trụ sở Tổ công tác cho đến khi kết thúc đề án. Các cán bộ này chỉ thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

- Chỉ đạo Tổ trưởng tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, ngành, địa phương tham dự đầy đủ các buổi tập huấn rà soát thủ tục hành chính do Tổ công tác chuyên trách tổ chức trong tháng 7 năm 2009. Tổ chức nghiêm túc việc tập huấn rà soát thủ tục hành chính cho các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát thủ tục hành chính và hoàn tất các công tác chuẩn bị cho giai đoạn rà soát thủ tục hành chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2009. Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan này tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do Tổ công tác của bộ, ngành, địa phương tổ chức.

- Tổ chức việc rà soát và yêu cầu tất cả các cục, vụ, đơn vị trực thuộc (đối với các bộ, cơ quan ngang bộ) và sở, ban, ngành, các UBND cấp huyện, cấp xã được chọn rà soát (đối với các UBND cấp tỉnh) tiến hành rà soát các thủ tục hành chính đã được thống kê thuộc thẩm quyền và gửi kết quả rà soát về Tổ công tác thực hiện đề án 30 của cơ quan chủ quản trước ngày 30 tháng 11 năm 2009.

- Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương tổng hợp các kết quả rà soát thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc để nghiên cứu, phân tích, tham vấn ý kiến của các bên có liên quan, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình lãnh đạo bộ, ngành, địa phương thông qua; hoàn chỉnh báo cáo kết quả rà soát của bộ, ngành, địa phương và phương án sửa đổi, bổ sung trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng giám đốc 3 cơ quan ký gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách trước ngày 28 tháng 2 năm 2010.

- Tổ chức thực hiện triển khai nghiêm túc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua và phải kết thúc trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

5. Giao Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính lựa chọn để triển khai rà soát ngay những thủ tục hành chính đang gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện.

6. Giao các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu và các bộ, ngành có liên quan thực hiện việc rà soát nhanh những thủ tục hành chính đã được lựa chọn theo yêu cầu và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách; trước ngày 30 tháng 10 năm 2009 gửi báo cáo kết quả rà soát về Tổ công tác chuyên trách để tổng hợp, trình Chính phủ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thủ tục hành chính thuộc danh sách các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh Hóa chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng rà soát các thủ tục hành chính thuộc nhóm ưu tiên này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Bộ Nội vụ;
- HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ, cục, đơn vị trực thuộc;
- Hội đồng tư vấn CCTTHC
- TCTCT: Tổ phó, các thành viên;
- Lưu: VT, TCCV (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 1071/TTg-TCCV về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1071/TTg-TCCV
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/06/2009
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/06/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản