Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9650/BTC-NSNN
V/v hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013.

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) Lạng Sơn

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo tiền điện năm 2013 tại công văn số 9328/VPCP-KTTH ngày 16/11/2012 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 749/QĐ-LĐTBXH ngày 13/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012; trên cơ sở số hộ nghèo năm 2013 thực tế tại địa phương, Bộ Tài chính xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý I, Quý II và Quý III năm 2013 của tỉnh (thành phố) là 10.373 triệu đồng (tương đương 38.418 hộ nghèo); trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ là 10.373 triệu đồng. Đến nay, số kinh phí đã hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý I và Quý II năm 2013 cho tỉnh (thành phố) là 7.839 triệu đồng. Như vậy, số kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ hộ nghèo tiền điện Quý III/2013 cho tỉnh (thành phố) là 2.534 triệu đồng (10.373 triệu đồng - 7.839 triệu đồng).

Đề nghị tỉnh (thành phố) thực hiện rút dự toán số tiền nêu trên (2.534 triệu đồng) tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tỉnh (thành phố) có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ theo đúng mục đích, đúng đối tượng. Đồng thời, đề nghị tỉnh (thành phố) báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ năm 2012, tình hình thực hiện chi trả hộ nghèo tiền điện Quý III năm 2013 và đề nghị bổ sung kinh phí Quý IV năm 2013 về Bộ Tài chính trước ngày 20/9/2013 theo biểu mẫu đính kèm công văn số 2067/BTC-NSNN ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;
- Kho bạc nhà nước Lạng Sơn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp