Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/BCĐKTTT
V/v tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 03 tháng 8 năm 2021, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX đã ký Quyết định số 77/QĐ/BCĐKTTT ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX đề nghị:

1. Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương phân công một đồng chí trong Thường trực trực tiếp chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ở cấp huyện và cấp tỉnh một cách thực chất, tránh hình thức, nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ở địa phương mình; khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để kiến nghị với Ban Chỉ đạo trung ương tổng kết 20 năm, làm cơ sở tham mưu cho Cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước.

2. Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương tổ chức tổng kết theo đúng Kế hoạch và Đề cương ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.

3. Công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW phải được các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; bảo đảm công tác tổng kết và hội nghị tổng kết theo đúng kế hoạch, tiến độ thời gian đã đề ra theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT của Trưởng ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái;
- Các bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Liên minh HTX VN;
- Cục Phát triển hợp tác xã (Bộ KH&ĐT);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT, HTX;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHĐP, KTTH, Công báo;
- Lưu: VT, BCĐKTTT (2). Hải

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái